Nařízení Komise (ES) č. 1231/2004 ze dne 1. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano Reggiano a Provolone

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1231/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1231/2004 ze dne  1. července 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2659/94 o prováděcích pravidlech pro poskytování podpory soukromého skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano Reggiano a Provolone
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1), a zejména na čl. 10 písm. b) uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2659/94(2) stanoví částky podpory soukromého skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano Reggiano a Provolone. Pro zohlednění vývoje nákladů na skladování a předpokládaného vývoje tržních cen je třeba tyto částky upravit.
          
          
(2) Proto je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 2659/94.
          
          
(3) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V článku 6 nařízení (ES) č. 2659/94 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          
  Ť1. Částka podpory soukromého skladování sýra je stanovena takto:
          
a) 10 EUR na tunu pro fixní náklady;
          
b) 0,25 EUR na tunu a den smluvního skladování pro náklady na skladování;
          
c) částka pro finanční náklady na den smluvního skladování je stanovena takto:
          
0,32 EUR na tunu pro sýr Grana Padano,
          
0,52 EUR na tunu pro sýr Parmigiano Reggiano,
          
0,26 EUR na tunu pro sýr Provolone.ť
          
          
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  1. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
(2) Úř. věst. L 284, 1.11.1994, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 830/2003 (Úř. věst. L 120, 15.5.2003, s. 13).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.