Nařízení Komise (ES) č. 1232/2004 ze dne 2. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o podporu Společenství pro dodávky mléčných výrobků na Madeiru a Kanárské ostrovy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1232/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1232/2004 ze dne  2. července 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o podporu Společenství pro dodávky mléčných výrobků na Madeiru a Kanárské ostrovy
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne  28. června 2001 , kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima)(1), a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne  28. června 2001 , kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican)(2), a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Pravidla pro stanovení odhadů dodávek a podpor Společenství pro dodávky některých základních produktů určených k lidské spotřebě, ke zpracování a k použití jako zemědělské vstupy a pro dodávky živých zvířat a vajec do nejvzdálenějších regionů podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001(3), (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 14/2004(4).
          
          
(2) Nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne  26. března 2004 , kterým se stanoví postup nabídkového řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků(5), zavádí novou metodu stanovení vývozních náhrad.
          
          
(3) Nabídkové řízení pro některé mléčné výrobky povede ke stanovení několika sazeb náhrady pro stejný produkt a stejné místo určení.
          
          
(4) V přílohách III a V nařízení (ES) č. 14/2004, které se týkají Madeiry a Kanárských ostrovů je proto nutné uvést, že částka podpory by se měla rovnat nejvyšší částce náhrady pro produkty spadající pod stejný kód KN. Aby hospodářské subjekty a vnitrostátní orgány nebyly vystaveny jakékoli nejistotě, měla by se tato změna uplatnit od 1. dubna 2004, dne vstupu v platnost nařízení (ES) č. 580/2004.
          
          
(5) Je třeba uvést, že pokud jde o dodávky na Kanárské ostrovy a Madeiru, máslo přidělené v rámci nařízení Komise (ES) č. 2571/97 ze dne  15. prosince 1997  o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin(6) opravňuje k získání částky podpory uvedené v sloupci II příloh III a V nařízení (ES) č. 14/2004.
          
          
(6) Nařízení (ES) č. 14/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          
          
(7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Nařízení (ES) č. 14/2004 se mění takto:
          
1. V příloze III části 6 se poznámky pod čarou 2 a 3 nahrazují tímto:
          
(7)(8)
          
2. V příloze V části 11 se poznámka pod čarou 4 nahrazuje tímto:
          
(9)
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
V čl. 1 bodu 1 se první pododstavec textu, jenž má být vložen jako poznámka 3, použije od  1. dubna 2004 .
          
V čl. 1 bodu 2 se první pododstavec textu, jenž má být vložen jako poznámka 4, použije od  1. dubna 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  2. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením č. 55/2004 (Úř. věst. L 8, 14.1.2004, s. 1.).
          
(2) Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.).
          
(3) Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11. Změněno nařízením (ES) č. 1782/2003.
          
(4) Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 6.
          
(5) Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58.
          
(6) Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením č. 921/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 94.)
          
(7)  ŤDotčené produkty a odpovídající poznámky pod čarou jsou stejné jako ty, které jsou upraveny nařízením Komise, jenž stanoví vývozní náhrady podle článku 31 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48).
          
(8) Částka se rovná částce náhrady pro produkty spadající pod tentýž kód KN, přiznané podle článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999. Pokud náhrady přiznané podle článku 31 uvedeného nařízení mají několik sazeb ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. l) nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11), částka se rovná nejvyšší částce náhrady pro produkty spadající pod tentýž kód KN (nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1)).
          
Avšak pro máslo přidělené v rámci nařízení Komise (ES) č. 2571/97 (Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3) platí částka uvedená v sloupci II.ť
          
(9)  ŤČástka se rovná částce náhrady pro produkty spadající pod tentýž kód KN, přiznané podle článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999. Pokud náhrady přiznané podle článku 31 uvedeného nařízení mají několik sazeb ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. l) nařízení (ES) č. 800/1999, částka se rovná nejvyšší částce náhrady pro produkty spadající pod tentýž kód KN (nařízení (EHS) č. 3846/87).
          
Avšak pro máslo přidělené v rámci nařízení (ES) č. 2571/97 platí částka uvedená v sloupci II.ť


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.