Nařízení Komise (ES) č. 1235/2004 ze dne 5. července 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz býků, krav a jalovic některých alpských a horských plemen, podaným v souladu s nařízením (ES) č. 1081/1999

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1235/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1235/2004 ze dne  5. července 2004,  kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz býků, krav a jalovic některých alpských a horských plemen, podaným v souladu s nařízením (ES) č. 1081/1999
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1254/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu v odv>ISO_4>ş>ISO_2>tví hovězího masa(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1081/1999 ze dne  26. května 1999  o otevření a správě celních kvót pro dovoz býků, krav a jalovic některých alpských a horských plemen, jež nejsou určeny na porážku, kterou se zrušuje nařízení (ES) č. 1012/98 a mění nařízení (ES) č. 1143/98(2), zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1081/1999 se množství vyhrazená tradičním dovozcům v rámci obou celních kvót stanovují v poměru k počtu zvířat dovezených v období od  1. července 2001  do  30. června 2004 .
          
          (2) Množství vyhrazená v rámci obou celních kvót provozovatelům ve smyslu čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení se přidělují v poměru k množství, o něž tito hospodářské subjekty zažádali. Vzhledem k tomu, že požadovaná množství přesahují množství, která jsou k dispozici, je třeba stanovit jednotné procento snížení,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Každé žádosti o dovozní právo podané v souladu s nařízením (ES) č. 1081/1999 pro pořadové číslo 09.0001 se vyhovuje v následujícím rozsahu:
          a) 23,4035 % množství dovezeného ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1081/1999;
          b) 9,9337 % množství požadovaného ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1081/1999.
          
          2. Každé žádosti o udělení dovozního práva podané v souladu s nařízením (ES) č. 1081/1999 pro pořadové číslo 09.0003 se vyhovuje v následujícím rozsahu:
          a) 24,8086 % množství dovezeného ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1081/1999;
          b) 7,7922 % množství požadovaného ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1081/1999.
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dne  6. července 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  5. července 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení ve znění pozdějšího nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 131, 27.5.1999, s. 15. Nařízení ve znění pozdějšího nařízení (ES) č. 1096/2001 (Úř. věst. L 150, 6.6.2001. s. 33).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.