Nařízení Komise (ES) č. 1236/2004 ze dne 5. července 2004 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ohledně intervencí na trhu s máslem a smetanou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1236/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1236/2004 ze dne  5. července 2004  upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, které stanovuje podrobná pravidla pro uplatnění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ohledně intervencí na trhu s máslem a smetanou
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 21 nařízení Komise (EHS) č. 2771/1999(2) stanoví, že k intervenčnímu prodeji je určeno máslo, které vstoupilo do skladu před  1. zářím 1999 .
          
          (2) Za dané situace na trhu s máslem a vzhledem k zásobám másla v intervenčním skladu a na základě úvahy, že snížení intervenční ceny másla od  1. července 2004  by se mělo odrazit ve snížených tržních cenách, je vhodné, aby k prodeji bylo poskytnuto máslo uložené do skladu před  1. dubnem 2002 .
          
          (3) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu s názory Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 21 nařízení (ES) č. 2771/1999, bude datum  Ť 1. září 1999 ť  nahrazeno datem  Ť 1. dubna 2002 ť .
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po jeho vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  5. července 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004, (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          (2) Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 318/2004 (Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 44).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.