Nařízení Komise (ES) č. 1238/2004 ze dne 5. července 2004 o odchylce od nařízení (ES) č. 708/98 o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a stanovení opravných částek, jakož i přirážek a srážek, které mají být použity, pokud jde o dodací lhůtu v rámci intervence v hospodářském roce 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1238/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1238/2004 ze dne  5. července 2004  o odchylce od nařízení (ES) č. 708/98 o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a stanovení opravných částek, jakož i přirážek a srážek, které mají být použity, pokud jde o dodací lhůtu v rámci intervence v hospodářském roce 2003/04
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne  22. prosince 1995  o společné organizaci trhu s rýží(1), a zejména na čl. 8 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podmínky převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 708/98(2). Čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení stanovuje, že dodávka musí být uskutečněna na konci druhého měsíce, který následuje po měsíci obdržení nabídky a v každém případě do 31. srpna probíhajícího hospodářského roku.
          
          (2) V důsledku nátlaků spojených s organizací trhu po zavedení reformy SZP, které vyplynuly z omezení množství rýže, která mohou být koupena v rámci intervence a v důsledku stanovení koeficientů přidělení, je nesnadné pro intervenční agentury dodržovat stanovené lhůty pro dodávku produktů. Tato situace ospravedlňuje odchylku od nejzazší lhůty pro dodávku pro probíhající hospodářský rok 2003/04 stanovené na konec druhého měsíce, který následuje po měsíci obdržení nabídky.
          
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 708/98 všechny dodávky neloupané rýže na převzetí intervenčními agenturami pro hospodářský rok 2003/04 se musí uskutečnit nejpozději do  31. srpna 2004 .
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Použije se ode dne  1. června 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  5. července 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).
          (2) Úř. věst. L 98, 31.3.1998, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1107/2004 (Úř. věst. L 211, 12.6.2004, s. 14).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.