Nařízení Rady (ES) č. 1241/2004 ze dne 5. července 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky a zemědělské produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1241/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1241/2004 ze dne  5. července 2004 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky a zemědělské produkty
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Je v zájmu Společenství úplně nebo částečně pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku pro určité nové produkty, které nejsou uvedené v příloze nařízení (ES) č. 1255/96(1).
          
          (2) Produkty, pro které již není v zájmu Společenství zachovávat pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku nebo pro které je nezbytné změnit popis s přihlédnutím k technickému vývoji, by měly být vyjmuty se seznamu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1255/96.
          
          (3) Produkty, pro které je nezbytné změnit popis, by měly být považovány za nové produkty.
          
          (4) Je proto vhodné podle toho změnit nařízení (ES) č. 1255/96,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1255/96 se mění takto:
          1. Produkty uvedené v příloze I tohoto nařízení se vkládají do přílohy nařízení (ES) č. 1255/96.
          2. Produkty, jejichž kódy jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení, se zrušují v příloze nařízení (ES) č. 1255/96.
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Použije se s účinkem ode dne  1. července 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  5. července 2004 .
           Za Radu
           předseda
          G.  Zalm
          (1) Úř. věst. L 158, 29.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2285/2003 (Úř. věst. L 341, 30.12.2003, s. 1).
          PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.