Nařízení Rady (ES) č. 1242/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se pro nové státy stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1242/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1242/2004 ze dne  28. června 2004 , kterým se pro nové státy stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva
          
          
RADA EVROPSKÉ UNIE,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          
s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 57 tohoto aktu,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Článek 12 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne  20. prosince 2002  o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(1) stanoví, že pro loďstvo každého členského státu se mají stanovit referenční úrovně rovnající se součtu cílů víceletého orientačního programu na období 1997-2002, stanovených pro každou část.
          
          
(2) Nové členské státy nemají žádné cíle, na které odkazuje článek 12 nařízení (ES) č. 2371/2002.
          
          
(3) Referenční úrovně by pro nové členské státy mohly být zavedeny pouze odkazem na úroveň jejich loďstev v okamžiku přistoupení. V tom případě by však byly povinnosti stanovené v čl. 11 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 nadbytečné, neboť by se překrývaly s povinnostmi vznikajícími v rámci režimu vstupu/výstupu stanoveného článkem 13 uvedeného nařízení.
          
          
(4) Není proto vhodné stanovit pro nové členské státy referenční úrovně podle článku 12 nařízení (ES) č. 2371/2002, ani není vhodné na ně použít čl. 11 odst. 2 a 4 uvedeného nařízení, protože by to nemělo žádný vliv na správu loďstva novými členskými státy.
          
          
(5) Z důvodu krátkého období, během nějž mohou nové členské státy udělovat podporu pro obnovu loďstva, není vhodné požadovat, aby kapacita těchto loďstev byla snížena, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002.
          
          
(6) Z výše uvedených důvodů by pro nové členské státy měly být stanoveny odchylky od odpovídajících ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Ustanovení čl. 11 odst. 2 a 4, článku 12 a čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 se jako odchylné opatření nevztahují na Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se ode dne  1. května 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Lucemburku dne  28. června 2004 .
          
  Za Radu
          
M.  Cullen
          
  předseda
          
(1) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.