Nařízení Komise (ES) č. 1244/2004 ze dne 6. července 2004, které stanovuje prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů za skladovací období 2004/2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1244/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1244/2004 ze dne  6. července 2004 , které stanovuje prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 pro poskytování podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů za skladovací období 2004/2005
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o organizaci společného trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků(1) a zejména článek 10 tohoto nařízení,
          
vzhledem k tomu, že:
          
(1) Článek 9 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že poskytnutí podpory na soukromé skladování může být rozhodnuto pro trvanlivé sýry nebo pro sýry vyrobené z ovčího a/nebo kozího mléka, které vyžadují alespoň šest měsíců zrání, a to pokud vývoj cen a skladování těchto sýrů poukáže na velkou nerovnováhu na trhu, který může být sezónním skladováním zrušen nebo omezen.
          
          
(2) Sezónní charakter výroby některých trvanlivých sýrů a sýrů pecorino romano, kefalotyri a kasseri je navíc zhoršován obrácenou sezónní spotřebou. Rozdělení výroby těchto sýrů zvyšuje negativní dopady uvedené sezónnosti. Je tedy třeba mít možnost využít sezónního skladování na množství sýrů pocházejících z rozdílu mezi výrobou v letních a v zimních měsících.
          
          
(3) Je třeba tedy upřesnit i pro nové členské státy typy sýrů, na něž se podpora může vztahovat, a stanovit maximální množství, na něž může být podpora poskytnuta, a dále smluvní dobu v závislosti na reálných potřebách trhu a na možnosti úschovy daných sýrů. Je třeba dále upřesnit sýry v rámci Irska, na něž se podpora může vztahovat, a určit tak sýry, které by mohly vést k nerovnováze na trhu.
          
          
(4) Situace na trhu sýru pecorino romano, kde jsou přebytky a citelný pokles cen, zdůvodňuje více než v minulosti stanovení většího množství sýrů, na něž se podpora vztahuje.
          
          
(5) Je nutné upřesnit obsah smluv o skladování a hlavní opatření, která pomohou zajistit identifikaci a kontrolu sýrů v rámci smlouvy. Částky podpor musejí být stanoveny s ohledem na náklady na skladování a rovnováhu, která musí být dodržena mezi sýry, na něž byla poskytnuta tato podpora, a ostatními sýry na trhu. Za tímto účelem musí být částka na fixní náklady omezena a částka na finanční náklady musí být vypočítána na základě 2 % úroku.
          
          
(6) Je třeba upřesnit podrobná ustanovení ve věci dokumentace, účetnictví, dále frekvence a způsoby kontroly. Je třeba stanovit, že členské státy mohou požadovat uhrazení veškerých nákladů na kontrolu nebo jejich část po smluvní straně.
          
          
(7) Z důvodu zajištění dohledu nad systémem podpor skladování je třeba, aby se informace týkající se množství sýrů, které jsou předmětem podpor, pravidelně předávaly Komisi.
          
          
(8) Řídící výbor mléka a mléčných výrobků nezaujal stanovisko v termínu, který jeho prezident určil,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Předmět
          
Toto nařízení stanovuje prováděcí pravidla k poskytnutí podpory Společenství soukromého skladování některých sýrů (dále jen  Ťpodporať ), podle článku 9 nařízení (ES) č. 1255/1999 pro skladovací období 2004/2005.
          
Článek 2
          
Definice
          
Pro potřeby tohoto nařízení se rozumí:
          
a)  Ťskladovací dávkať : množství sýra minimálně 2 tuny, stejného typu a stejného data uskladnění do stejného skladu;
          
b)  Ťprvní den smluvního skladováníť : druhý den po uskladnění;
          
c)  Ťposlední den smluvního skladováníť : den před vyskladněním;
          
d)  Ťskladovací obdobíť : období, kdy sýr může být kryt soukromým skladovacím systémem tak, jak je uvedeno v příloze pro každý typ sýra.
          
          
Článek 3
          
Sýry, na něž se vztahuje podpora
          
1. Prémie se udělají pro některé trvanlivé sýry, sýry pecorino romano a sýry kefalotyri a kasseri za podmínek uvedených v příloze.
          
2. Sýry musejí být vyrobeny ve Společenství a musejí vyhovovat následujícím podmínkám:
          
a) nést nesmazatelnými písmeny označení podniku, kde byly vyrobeny, den a měsíc výroby, tato označení mohou mít formu kódu;
          
b) musí vyhovět testům kvality, které představují samy o sobě dostatečnou záruku pro náležitého zařazení sýrů do kategorií uvedených v příloze podle jejich zrání.
          
          
Článek 4
          
Smlouva o skladování
          
1. Smlouvy o soukromém skladování sýrů jsou uzavírány mezi intervenčním orgánem členského státu, na jehož území jsou sýry uskladněny, a fyzickou nebo právnickou osobou, dále jen  Ťsmluvní stranať .
          
2. Smlouva o skladování je vypracována písemně, na základě žádosti podniku o smlouvu.
          
Tato žádost musí být předložena intervenční agentuře nejdéle do 30 od uskladnění a může se týkat pouze skladovacích dávek sýrů, pro něž jsou již procesy uskladnění ukončeny. Intervenční agentura zaregistruje den přijetí žádosti.
          
Pokud intervenční agentura obdrží žádost během 10 pracovních dnů po stanoveném termínu, smlouva o skladování může být ještě uzavřena, ale částka podpory je snížena o 30 %.
          
3. Smlouva o skladování je vyhotovena na jednu nebo více skladovacích dávek a musí obsahovat zejména ustanovení týkající se:
          
a) množství sýra, na něž se smlouva uzavírá;
          
b) data na provedení smlouvy;
          
c) částky podpory;
          
d) označení skladů.
          
          
4. Smlouva o skladování se uzavírá maximálně do 30 dnů po registraci žádosti podniku o smlouvu.
          
5. Kontrolní opatření a zejména opatření stanovená v článku 7 jsou předmětem zadávacích podmínek, které vypracuje intervenční agentura. Smlouva o skladování odkazuje na tyto zadávací podmínky.
          
Článek 5
          
Uskladnění a vyskladnění
          
1. Dob uskladnění a vyskladnění jsou uvedeny v příloze.
          
2. Vyskladnění je provedeno po celých skladovacích dávkách.
          
3. Pokud se po 60 prvních dnech smluvního skladování ukáže, že došlo ke snížení kvality sýra než by mělo normálně při uschovávání dojít, smluvní strany by měly být oprávněné nahradit na vlastní náklady poškozené množství, a to jednou na skladovací dávku.
          
Pokud dojde ke zjištění poškozené dávky během kontroly při skladování nebo při vyskladnění, tato množství nemohou získat podporu. Zároveň množství zbývající z dávky, na níž se podpora vztahuje, musí být vyšší než dvě tuny.
          
Druhý pododstavec se použije v případě, že dojde k vyskladnění části dávky před začátkem období pro vyskladnění tak, jak je uvedeno v odstavci 1, nebo před vypršením minimální skladovací lhůty podle čl. 8, odst. 2.
          
4. V případě, který stanovuje odst. 3 pododstavec 1, se pro výpočet podpory pro zbývající množství jako první den smluvního skladování počítá první den smluvního skladování.
          
Článek 6
          
Skladovací podmínky
          
1. Členský stát se ujistí, že jsou dodrženy všechny podmínky pro nárok na vyplacení podpory.
          
2. Smluvní strana, na žádost nebo povolení členského státu, nebo odpovědná osoba za skladování předá kompetentnímu kontrolnímu orgánu veškerou dokumentaci, která doloží zejména pro výrobky uložené do soukromého skladu tyto náležitosti:
          
a) vlastnosti v momentě uskladnění;
          
b) původ sýrů a datum jejich výroby;
          
c) datum uskladnění;
          
d) přítomnost na skladu a adresu skladu;
          
e) datum vyskladnění.
          
          
3. Smluvní strana, případně odpovědná osoba za skladování si vede pro každou smlouvu skladový výkaz, který je k dispozici na skladu a obsahuje:
          
a) označení skladování výrobků v soukromém skladování podle čísel skladovací dávky;
          
b) data uskladnění a vyskladnění;
          
c) počet sýrů a jejich váhu, uvedené podle skladovacích dávek;
          
d) umístění výrobků ve skladu.
          
          
4. Skladované výrobky musejí být snadno identifikovatelné, lehce přístupné a jednotlivě vedené podle smluv. Skladované sýry jsou opatřeny specifickou značkou.
          
Článek 7
          
Kontroly
          
1. Při uskladnění může kompetentní orgán provést kontrolu zejména s cílem ověřit, že na skladované produkty se vztahuje podpora a zabránit tomu, aby se produkty během smluvního skladování nahradily.
          
2. Kompetentní orgán ověřuje náhlou namátkovou kontrolou přítomnost produktů na skladě. Odebraný vzorek musí být reprezentativní a musí odpovídat minimálně 10 % celkového smluvního množství, na něž se vztahuje podpora soukromého skladování.
          
Tato kontrola kromě prověření účetnictví podle čl. 6, odst. 3 spočívá ve fyzickém prověření váhy a povahy výrobků a jejich identifikace. Tato fyzická kontrola se musí provádět na nejméně 5 % z množství, na něž se náhlá kontrola vztahuje.
          
3. Na konci smluvního skladovacího období provede kompetentní orgán kontrolu přítomnosti výrobků. Pokud výrobky zůstávají na skladu po uplynutí maximální smluvní skladovací lhůty, tato kontrola se může provést při vyskladnění.
          
Smluvní strana informuje za účelem kontroly podle pododstavce 1 kompetentní orgán a uvede dotyčné skladovací dávky, a to minimálně pět pracovních dnů před uplynutím smluvní skladovací dobyl, nebo při začátku postupů vyskladňování, pokud se konají během nebo po skladovacím období.
          
Členský stát může schválit lhůtu kratší než pět pracovních dnů podle pododstavce 2.
          
4. Z kontrol provedených podle odst. 1, 2 a 3 musí být zhotovena zpráva uvádějící:
          
a) datum kontroly;
          
b) její trvání;
          
c) provedené kroky.
          
          
Zpráva z kontroly musí být podepsána odpovědnou osobou za kontrolu a zároveň smluvní stranou nebo osobou odpovědnou za skladování a musí být uvedena ve složce platby.
          
5. V případě nedostatků týkajících se 5 % nebo více množství výrobků předložených ke kontrole se kontrola rozšíří na další odebírání vzorků, a to podle rozhodnutí kompetentního orgánu.
          
Členské státy oznámí tyto případy do čtyř týdnů Komisi.
          
6. Členské státy mohou určit, že náklady na kontrolu, celkově nebo jejich část, jsou na účet smluvní strany.
          
Článek 8
          
Podpora skladování
          
1. Částky podpor jsou stanoveny následovně:
          
a) 10 euro za tunu za fixní náklady;
          
b) 0,25 euro za tunu a smluvní den skladování za skladovací náklady;
          
c) za finanční náklady za den smluvního skladování:
          
i) 0,23 euro za tunu za trvanlivé sýry,
          
ii) 0,28 euro za tunu za sýry pecorino romano,
          
iii) 0,39 euro za tunu za sýry kefalotyri a kasseri.
          
          
          
2. Nepřiznává se žádná podpora v případě, že je smluvní skladovací doba kratší než šedesát dnů. Maximální částka podpory nesmí přesáhnout částku odpovídající smluvní skladovací době 180 dnů.
          
Pokud není dodržen termín stanovený v čl. 7, odst. 3 pododstavec 2 případně 3, podpora je snížena o 15 % a je proplacena pouze na období, pro něž smluvní strana předložila důkazy o tom, že sýry zůstaly ve smluvním skladování, a tyto důkazy jsou schváleny kompetentním orgánem.
          
3. Podpora je proplacena na žádost smluvní strany po smluvním skladovacím období ve lhůtě 120 dnů od data přijetí žádosti, s tím, že kontroly stanovené v čl. 7, odst. 3 byly provedeny a podmínky pro vznik nároku na proplacení podpory byly dodrženy.
          
I když probíhají dotyčná administrativní šetření týkající se nároku na podporu, samotná platba je provedena až po uznání nároku na podporu.
          
Článek 9
          
Sdělení
          
Členské státy předloží do 10. každého měsíce vždy za předešlý měsíc:
          
a) množství následujících sýrů, které jsou předmětem smlouvy na začátku daného měsíce:
          
trvanlivé sýry,
          
pecorino romano,
          
kefalotyri et kasseri;
          
          
b) množství sýrů, na něž byly uzavřeny smlouvy o skladování během daného měsíce, rozdělené podle kategorií stanovených v bodě a);
          
c) množství sýrů, na něž smlouvy o skladování vypršely během daného měsíce, rozdělené podle kategorií stanovených v bodě a);
          
d) množství sýrů, které jsou předmětem smlouvy na konci daného měsíce, rozdělené podle kategorií stanovených v bodě a).
          
          
Článek 10
          
Nabytí účinnosti
          
Toto nařízení nabývá účinnosti den po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné ve celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  6. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy změněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.