Nařízení Rady (ES) č. 1245/2004 ze dne 28. června 2004 o uzavření Protokolu o změně čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky rybolovu vedené v Dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1245/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1245/2004 ze dne  28. června 2004  o uzavření Protokolu o změně čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky rybolovu vedené v Dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé
          
          
RADA EVROPSKÉ UNIE,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,
          
s ohledem na návrh Komise,
          
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu(1),
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) V souladu s článkem 14 Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé(2) vedly obě strany jednání s cílem stanovit změny, které se mají provést ve čtvrtém protokolu(3), jenž stanoví podmínky rybolovu uvedené ve zmíněné dohodě.
          
          
(2) V důsledku těchto jednání byl dne  18. června 2003  parafován Protokol o změně čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky rybolovu uvedené v Dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé.
          
          
(3) Změny čtvrtého protokolu jsou založeny na obecných zásadách vymezených ve sdělení Komise ze dne  23. prosince 2002  o integrovaném rámci pro dohody o partnerství v oblasti rybolovu s třetími zeměmi.
          
          
(4) Protokol mění rybolovná práva pro rybáře Společenství ve vodách výlučné hospodářské zóny Grónska na období od  1. ledna 2004  do  31. prosince 2006 .
          
          
(5) Schválení protokolu o změně čtvrtého protokolu je v zájmu Společenství.
          
          
(6) V zájmu optimalizace využívání rybolovných práv je nezbytné, aby Komise konzultovala s dotčenými členskými státy, zda je možné převést nevyužitá rybolovná práva jednoho členského státu během rybolovné sezóny jinému členskému státu na jeho žádost. Takový převod, který má být dočasného rázu, by se neměl dotknout budoucího rozdělování rybolovných práv mezi členské státy a nedotýká se pravomocí členských států podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002(4),
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Protokol o změně čtvrtého protokolu, kterým se stanoví podmínky týkající se rybolovu uvedené v Dohodě o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé, (dále jen protokol o změně) se schvaluje jménem Společenství.
          
Znění protokolu o změně se připojuje k tomuto nařízení.
          
Článek 2
          
Komise může uzavřít s příslušným orgánem Grónska správní dohodu, aby mohly být sazby licenčních poplatků pravidelně upravovány v souladu s čl. 11 odst. 5 čtvrtého protokolu.
          
Článek 3
          
1. V případě, že se rybolovná práva uplatňovaná v rámci kvót a licencí přidělených některému členskému státu ve vodách výlučné hospodářské zóny Grónska využívají nedostatečně, konzultuje Komise, aniž jsou dotčeny pravomocí členských států podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002, členské státy s cílem připravit optimální využití rybolovných práv, a zejména případný převod nevyužitých rybolovných práv dotyčným členským státem na jiné členské státy, které o takový převod požádají.
          
2. Převody rybolovných práv členského státu na jiný členský stát ve smyslu odstavce 1 není dotčeno budoucí rozdělování rybolovných práv mezi členské státy v souladu s relativní stabilitou.
          
Článek 4
          
Majitelé plavidel Společenství, kteří obdrží licenci pro plavidlo Společenství oprávněné k rybolovu ve vodách výlučné hospodářské zóny Grónska, zaplatí licenční poplatek v souladu s čl. 11 odst. 5 čtvrtého protokolu.
          
Prováděcí pravidla k tomuto článku, včetně formalit spojených se žádostmi o licence a vydáváním licencí, budou přijata postupem podle článku 30 nařízení (ES) č. 2371/2002.
          
Článek 5
          
Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat protokol o změně zavazující Společenství.
          
Článek 6
          
Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Lucemburku dne  28. června 2004 .
          
  Za Radu
          
M.  Cullen
          
  předseda
          
(1) Stanovisko ze dne  1. dubna 2004  (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          
(2) Úř. věst. L 29, 1.2.1985, s. 9.
          
(3) Úř. věst. L 209, 2.8.2001, s. 2.
          
(4) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.