Nařízení Komise (ES) č. 1247/2004 ze dne 7 července 2004, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 2305/2003 pro dovoz ječmene

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1247/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1247/2004  ze dne  7 července 2004 , kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 2305/2003 pro dovoz ječmene
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu s obilovinami(1),
          
  s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 ze  29.prosince 2003  o otevření a správě celních kvót pro dovoz ječmene původem z třetích zemí(2), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízením (ES) č. 2305/2003 byla otevřena roční celní kvóta o objemu 300000 tun pro dovoz ječmene spadajícího pod kód KN 100300.
          
          
(2) Množství požadovaná dne  5. července 2004  dle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2305/2003 přesahují množství, které je k dispozici. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být licence vydávány, a určit koeficient snížení, který se použije na požadovaná množství,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Každé žádosti o udělení dovozní licence v rámci celní kvóty pro ječmen, podané a předložené Komisi dne  5. července 2004  dle čl. 3 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 2305/2003, se vyhovuje do výše 0,120440 požadovaného množství.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  8. července 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  7. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          
(2) Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.