Nařízení Komise (ES) č. 1249/2004 ze dne 7. července 2004 o určitých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci v Nizozemsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1249/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1249/2004 ze dne  7. července 2004  o určitých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci v Nizozemsku
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne  29. října 1975 , o společné organizaci trhu s vejci(1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Z důvodu výskytu ptačí chřipky v některých výrobních oblastech Nizozemska byla rozhodnutím Komise 2003/153/ES ze dne  3. března 2003  o ochranných opatřeních vzhledem k velkému podezření výskytu ptačí chřipky v Nizozemsku(2) přijata pro tento členský stát veterinární a obchodní omezení. Proto byla přeprava a uvádění násadových vajec na trh v Nizozemsku dočasně zakázána.
          
          
(2) Omezením volného oběhu násadových vajec, které vyplývá z uplatnění veterinárních opatření, vznikalo riziko vážného narušení trhu s násadovými vejci v Nizozemsku. Nizozemské úřady přijaly opatření na podporu trhu, přísně uplatňovaná během nezbytné doby a zaměřená na násadová vejce. Tato opatření předpokládala možnost použít pro zpracování ve vaječných výrobcích násadová vejce, jejichž zahrnutí do inkubační doby již nebylo možné.
          
          
(3) Tato opatření na trhu s násadovými vejci a s vejci všeobecně přinesla pozitivní výsledek. To je proto důvodem k jejich přizpůsobení k výjimečným opatřením na podporu trhu ve smyslu článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75 a poskytnout podporu, která by umožnila nahradit část ekonomické ztráty, způsobené použitím násadových vajec ke zpracování ve vaječných výrobcích.
          
          
(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1. Použití násadových vajec s kódem NC 04070019 ke zpracování, uskutečněné v období mezi  1. březnem  a  31. květnem 2003 , rozhodnuté nizozemskými úřady podle provádění rozhodnutí 2003/153/ES, se považuje ve smyslu článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75 za výjimečné opatření na podporu trhu.
          
2. Ve smyslu opatření uvedeného v odstavci 1 se poskytuje vyrovnání odškodnění ve výši 0,081 EUR za násadové vejce pro celkový maximální počet 37040000 vajec.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  7. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 59, 4.3.2003, s. 32.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.