Nařízení Komise (ES) č. 1250/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, pokud jde o prémie pro mléčné výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1250/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1250/2004 ze dne  7. července 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, pokud jde o prémie pro mléčné výrobky
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne  15. prosince 1998  o agromonetární úpravě pro euro(1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne  29. září 2003 , kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001(2), stanoví zejména prémii pro mléčné výrobky a dodatečnou platbu v podobě doplňkových prémií, jež se použijí od  1. ledna 2004 .
          
          
(2) Prémie pro mléčné výrobky byla zavedena nařízením Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(3) následované progresivním snížením podpory na mléčném trhu. Úroveň prémie se zvyšuje každým rokem do roku 2007, aby se kompenzovalo snížení tržních podpor, které intervenují každoročně dne 1. července, což koresponduje s prvním dnem pro hospodářský rok pro mléčné výrobky.
          
          
(3) Proto by se pro prémii pro mléčné produkty měla stanovit rozhodná skutečnost pro směnný kurz k 1. červenci roku, na který byla podpora poskytnuta. Z důvodu zachování soudržnosti je také třeba stanovit, že se ta samá rozhodná skutečnost pro směnný kurz použije na prémie pro mléčné výrobky a na dodatečné platby.
          
          
(4) Proto je třeba změnit nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne  22. prosince 1998 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství(4).
          
          
(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem příslušných Řídících výborů,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2808/98 se doplňuje třetí pododstavec, který zní:
          
  ŤV případě prémie pro mléčné výrobky a dodatečných plateb podle hlavy IV kapitoly 7 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 je rozhodnou skutečností pro směnný kurz 1. červenec roku, na který byla podpora poskytnuta.ť
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  7. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          
(2) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).
          
(3) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
(4) Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2304/2003 (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 6).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.