Nařízení Komise (ES) č. 1251/2004 ze dne 7. července 2004, doplňující nařízení (ES) č. 2799/1999 stanovující detailní pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1255/1999 o přidělení dotace na odstředěné mléko a odstředěný mléčný prášek, určený jako krmivo pro zvířata a dále o prodeji takovéhoto odstředěného mléčného prášku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1251/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1251/2004 ze dne  7. července 2004,  doplňující nařízení (ES) č. 2799/1999 stanovující detailní pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1255/1999 o přidělení dotace na odstředěné mléko a odstředěný mléčný prášek, určený jako krmivo pro zvířata a dále o prodeji takovéhoto odstředěného mléčného prášku
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o obecné organizaci trhu s mlékem a mléčnými produkty(1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2799/1999(2) stanovuje výše dotace na odstředěné mléko a odstředěný mléčný prášek, určený jako krmivo pro zvířata, s uvážením faktorů, uvedených v čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999. S ohledem na snížení regulace ceny odstředěného mléka k  1. červenci 2004 , by se měla výše dotace snížit.
          
          
(2) Z tohoto důvodu by mělo být nařízení (ES) č. 2799/1999 příslušným způsobem doplněno.
          
          
(3) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Odstavec 1 v článku 7 nařízení (ES) č. 2799/1999 se nahrazuje následujícím odstavcem:
          
  Ť1. Dotace se stanovuje ve výši:
          
a) 3,97 EUR za 100 kg odstředěného mléka s obsahem proteinů minimálně 35,6 % netučného suchého extraktu;
          
b) 3,51 EUR za 100 kg odstředěného mléka s obsahem proteinů minimálně 31,4 %, ale maximálně 35,6 % netučného suchého extraktu;
          
c) 49,22 EUR za 100 kg odstředěného mléčného prášku s obsahem proteinů minimálně 35,6 % netučného suchého extraktu;
          
d) 43,41 EUR za 100 kg odstředěného mléčného prášku s obsahem proteinů minimálně 31,4 %, ale maximálně 35,6 % netučného suchého extraktu.ť
          
          
.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  7. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen komise
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
(2) Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1079/2004 (Úř. věst. L 203, 8.6.2004, s. 13).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.