Nařízení Komise (ES) č. 1252/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se zahajuje prodej másla v některých členských státech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1252/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1252/2004  ze dne  7. července 2004 , kterým se zahajuje prodej másla v některých členských státech
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o organizaci společného obchodu v odvětví mléka a mléčných výrobků(1),
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne  16. prosince 1999 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o intervenčních opatřeních na trhu s máslem a mléčnou smetanou(2), a zejména na čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Článek 2 nařízení (ES) č. 2771/1999 stanovuje, že nákupy jsou zahajovány na 90 % intervenční ceny nebo zastavovány v členském státu Komisí, pokud se zjistí, že cena na trhu se v tomto členském státě po dobu dvou následných týdnů pohybuje, podle jednotlivých případů, buď na úrovni nižší, nebo rovnající se a vyšší než 92 % intervenční ceny.
          
          
(2) Na základě tržních cen, které k  1. květnu 2004  nové členské státy předložily, Komise zaznamenala, že ceny v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice a Slovensku jsou po dobu dvou následných týdnů nižší než 92 % intervenční ceny. V důsledku toho se musí v těchto členských státech zahájit intervenční nákup,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Nákup másla podle čl. 6 odst. 1 první pododstavec nařízení (ES) č. 1255/1999 je zahájen v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice a Slovensku.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  7. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy změněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
(2) Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy změněné nařízením (ES) č. 810/2004 (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 138).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.