Nařízení Komise (ES) č. 1256/2004 ze dne 5. května 2004 o zastavení rybolovu tresky jednoskvrnné plavidly vlajky Německa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1256/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1256/2004 ze dne  5. května 2004  o zastavení rybolovu tresky jednoskvrnné plavidly vlajky Německa
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne  12. října 1993  o režimu kontrol, který se použije na společnou politiku rybolovu(1), a zejména čl. 21 odst. 3 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne  19. prosince 2003  o možnostech rybolovu a přidružených podmínkách pro některé rybářské sklady a skupiny rybářských skladů pro rok 2004, která se použijí pro některé vody Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách, které podléhají omezenému odchytu, stanovuje kvóty tresky jednoskvrnné na rok 2004(2).
          
          
(2) Aby byla ustanovení o množstevních omezeních odchytu pro sklad, který podléhá kvótě, respektována, je třeba, aby Komise stanovila datum, k némnž odchyty provedené plavidly vlajky členského státu budou prohlášeny za vyčerpávající množství přidělené kvóty.
          
          
(3) Podle informací předaných Komisi odchyty tresky jednoskvrnné ve vodách v oblasti CIEM I, II (norská oblast) plavidly vlajky Německa nebo v Německu registrovanými dosáhly kvótu přidělenou na rok 2004. Německo zakázalo rybolov těchto zásob od  9. dubna 2004 . Je tedy třeba stanovit toto datum,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Lov tresky jednoskvrnné ve vodách v oblasti CIEM I, II (norská oblast) plavidly vlajky Německa nebo v Německu registrovanými se prohlašuje za vyčerpávající kvótu, která byla stanovena pro Německo na rok 2004.
          
Lov tresky jednoskvrnné ve vodách v oblasti CIEM I, II (norská oblast) plavidly vlajky Německa nebo v Německu registrovanými je zakázán, stejně tak jako uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka těchto zásob ulovených těmito plavidly po datu, kdy se toto nařízení použije.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se od  9. dubna 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  5. května 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.