Nařízení Komise (ES) č. 1257/2004 ze dne 7. července 2004 o zastavení rybolovu tresky modravé plavidly vlajky členského státu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1257/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1257/2004  ze dne  7. července 2004  o zastavení rybolovu tresky modravé plavidly vlajky členského státu
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne  12. října 1993  o režimu kontrol, který se použije na společnou politiku rybolovu(1), naposledy změněné nařízením (ES) č. 1954/2003(2), a zejména čl. 21, odst. 3 tohoto nařízení,
          
vzhledem k tomu, že:
          
(1) Nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne  19. prosince 2003  o možnostech rybolovu a přidružených podmínkách pro některé rybářské sklady a skupiny rybářských skladů pro rok 2004, která se použijí pro některé vody Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách, které podléhají omezenému odchytu, stanovuje kvóty tresky modravé na rok 2004(3).
          
          
(2) Aby byla ustanovení o množstevních omezeních odchytu pro sklad, který podléhá kvótě, respektována, je třeba, aby Komise stanovila datum, k němnž odchyty provedené plavidly vlajky členského státu budou prohlášeny za vyčerpávající množství přidělené kvóty.
          
          
(3) Podle informací předaných Komisi odchyt platýse zlatého ve vodách v oblasti CIEM Vb (vody Faerských ostrovů) plavidly vlajky členského státu nebo v členském státu registrovanými dosáhl kvóty přidělené na rok 2004. Společenství zakázalo rybolov těchto zásob od  29. dubna 2004 . Je tedy třeba stanovit toto datum,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Lov tresky modravé ve vodách v oblasti CIEM Vb (vody Faerských ostrovů) plavidly vlajky členského státu nebo v členském státu registrovanými se prohlašuje za vyčerpávající kvótu stanovenou Společenstvím pro rok 2004.
          
Lov tresky modravé ve vodách v oblasti CIEM Vb (vody Faerských ostrovů) plavidly vlajky členského státu nebo v členském státě registrovanými je zakázán, stejně tak jako uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka těchto zásob ulovených těmito plavidly po datu, kdy se toto nařízení použije.
          
Článek 2
          
Toto nařízení nabývá účinnosti druhý den po dni vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se od  29. dubna 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  7. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.
          
(2) Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1.
          
(3) Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.