Nařízení Komise (ES) č. 1258/2004 ze dne 8. července 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do «Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení» (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1258/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1258/2004 ze dne  8. července 2004 , kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do  ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť  (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne  14. července 1992  o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin(1), a zejména na čl. 6 odst. 4 a čl. 7 odst. 5 písm. b) uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Podle článku 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 předalo Portugalsko Komisi šest žádostí o zápis chráněných zeměpisných označení pro názvy  ŤPaia de Toucinho de Estremoz e Borbať ,  ŤChouriço de Carne de Estremoz e Borbať ,  ŤPaia de Lombo de Estremoz e Borbať ,  ŤMorcela de Estremoz e Borbať ,  ŤChouriço grosso de Estremoz e Borbať ,  ŤPaia de Estremoz e Borbať .
          
          
(2) Postupem podle čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo zjištěno, že žádosti jsou s uvedeným nařízením v souladu, zejména pak že obsahují všechny údaje uvedené v jeho článku 4.
          
          
(3) Základní údaje žádostí o zápis těchto názvů uvedené ve specifikacích produktů byly zveřejněny v  Úředním věstníku Evropských společenství  dne  27. dubna 2002 (2).
          
          
(4) Italská republika vznesla u Komise proti zápisu těchto názvů námitky podle článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          
          
(5) Námitky se týkaly nedodržení podmínek stanovených v článku 2 nařízení a byly přípustné ve smyslu čl. 7 odst. 4 nařízení. Komise vyzvala oba dotčené členské státy k hledání vzájemné dohody podle jejich vnitrostátních postupů.
          
          
(6) Vzhledem k tomu, že ve lhůtě tří měsíců nedošlo mezi Portugalskou republikou a Italskou republikou k dohodě, Komise musí přijmout rozhodnutí postupem podle článku 15.
          
          
(7) Zaprvé, zeměpisná oblast produkce surovin není podle Italské republiky přesně vymezena, a důkaz o původu proto nelze uznat. Kromě toho, co se týče použitého zvířecího plemene, vzhledem k tomu, že není zmíněna možnost křížení, je důkaz o původu nedostatečný, a to i kdyby existovala plemenná kniha uvedené rasy.
          
          
(8) V případě chráněného zeměpisného označení (CHZO) jsou podmínky článku 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 splněny pro každé z těchto šesti jmen, neboť oblast zpracování je přesně vymezena a souvislost je dána pověstí a zvláštními organoleptickými vlastnostmi. Argument Italské republiky není relevantní, neboť důkaz o původu spočívá v tomto případě v důkazu o zpracování ve vymezené zemědělské oblasti, a nikoli v důkazu o původu suroviny. Specifikace však může obsahovat objektivní kritéria výběru suroviny.
          
          
(9) Zadruhé, prohlášení o tradiční výrobě za použití  Ťřádně schválenýchť  zařízení není podle Italské republiky platné, pokud nejsou uvedeny sledované parametry ani právní subjekt, kterému bylo schválení uděleno. Žádosti o zápis navíc nepopisují sledované fáze a parametry ve výrobním procesu, kterými jsou například čas a teplota uzení a možnosti a způsoby zrání podle tradičních postupů.
          
          
(10) Dokumenty předložené spolu s žádostmi o zápis prokazují, že je vedena evidence schválených provozoven, které podléhají kontrolám, jež umožňují ověřit, že tyto provozovny dodržují parametry uvedené ve specifikacích. Sledované fáze a parametry ve výrobním procesu jsou podrobně rozvedené ve specifikacích předložených Komisi.
          
          
(11) Zatřetí, podle Italské republiky je cílem žádostí o zápisy těchto názvů spíše komerční odlišení velmi podobných produktů nežli podpora rozmanitosti zemědělské produkce, která je doporučována ve druhém bodu odůvodnění nařízení (EHS) č. 2081/92.
          
          
(12) Podle specifikací předložených Komisi a podle doplňujících informací poskytnutých portugalskou delegací se produkty významně odlišují z hlediska použitých kousků masa, koření, druhu a délky sušení, použitého druhu obalu, velikosti kusů masa a tuku, rozměru, tvaru a chuti konečných produktů. Produkty jsou navíc odlišně pojmenovány.
          
          
(13) Z formální analýzy specifikací týkajících se názvů  ŤPaia de Toucinho de Estremoz e Borbať ,  ŤChouriço de Carne de Estremoz e Borbať ,  ŤPaia de Lombo de Estremoz e Borbať ,  ŤMorcela de Estremoz e Borbať ,  ŤChouriço grosso de Estremoz e Borbať ,  ŤPaia de Estremoz e Borbať  nevyplývá zřejmý omyl v posouzení.
          
          
(14) V důsledku toho by tyto názvy měly být zapsány do  ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť , a požívat tak ochrany na úrovni Společenství coby zeměpisná označení.
          
          
(15) Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 2400/96(3).
          
          
(16) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Příloha nařízení (ES) č. 2400/96 se doplňuje o názvy uvedené v příloze tohoto nařízení a tyto názvy se zapisují do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" jako chráněná zeměpisná označení (CHZO) podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  8. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          
(2) Úř. věst. C 102, 27.4.2002, s. 2.
          
(3) Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1165/2004 (Úř. věst. L 224, 25.6.2004, s. 16).
          
PŘÍLOHA
          
          
POTRAVINY UVEDENÉ V PŘÍLOZE I NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2081/92
          
Masné produkty
          
PORTUGALSKO
          
Paia de Toucinho de Estremoz e Borba (CHZO)
          
Chouriço de Carne de Estremoz e Borba (CHZO)
          
Paia de Lombo de Estremoz e Borba (CHZO)
          
Morcela de Estremoz e Borba (CHZO)
          
Chouriço grosso de Estremoz e Borba (CHZO)
          
Paia de Estremoz e Borba (CHZO)


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.