Nařízení Komise (ES) č. 1259/2004 ze dne 8. července 2004 o trvalém povolení některých doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1259/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1259/2004 ze dne  8. července 2004  o trvalém povolení některých doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech (Text s významem pro EHP)
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne  23. listopadu 1970  o doplňkových látkách v krmivech(1), naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 1756/2002(2), a zejména na článek 3 a čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že žádná doplňková látka nesmí být uvedena do oběhu, aniž by na ni bylo vydáno povolení Společenství.
          
          
(2) V případě doplňkových látek uvedených v části II přílohy C směrnice 70/524/EHS, která zahrnuje mikroorganismy a enzymy, může být vydáno časově neomezené povolení doplňkové látky, která je již povolena, jsou-li splněny podmínky podle čl. 3 písm. a).
          
          
(3) Použití přípravku z mikroorganismu  Enterococcus faecium  (DSM 10663/NCIMB 10415) bylo dočasně povoleno, poprvé pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 1636/1999(3).
          
          
(4) Žádost o časově neomezené povolení tohoto mikroorganismu byla podpořena novými údaji.
          
          
(5) Hodnocení žádosti o povolení, která byla s ohledem na tento mikroorganismus předložena, dokazuje, že byly splněny podmínky pro časově neomezené povolení stanovené směrnicí 70/524/EHS.
          
          
(6) Použití tohoto mikroorganismu pro výkrm kuřat upřesněné v příloze I by proto mělo být povoleno bez časového omezení.
          
          
(7) Použití přípravku z enzymů endo-1,4-beta-glukanáza, endo-1,3(4)-beta-glukanáza a endo-1,4-beta-xylanáza produkovaných  Trichoderma longibrachiatum  (ATCC 74 252) bylo dočasně povoleno, poprvé pro výkrm kuřat v kapalné formě nařízením Komise (ES) č. 1436/1998(4) a v granulované formě nařízením Komise (ES) č. 937/2001(5).
          
          
(8) Použití přípravku z enzymu endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaného  Aspergillus aculeatus  (CBS 589.94) bylo dočasně povoleno, poprvé pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 654/2000(6).
          
          
(9) Použití přípravku z enzymu endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaného  Penicillium funiculosum  (IMI SD 101) bylo dočasně povoleno, poprvé pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 866/1999(7).
          
          
(10) Použití přípravku z enzymu endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného  Aspergillus niger  (CBS 520.94) bylo dočasně povoleno, poprvé pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 1436/1998(8).
          
          
(11) Použití přípravku z enzymu endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného  Bacillus subtilis  (LMG-S 15136) bylo dočasně povoleno, poprvé pro výkrm kuřat v pevné formě nařízením Komise (ES) č. 1353/2000(9) a v kapalné formě nařízením Komise (ES) č. 2188/2002(10).
          
          
(12) Žádosti o časově neomezené povolení těchto přípravků z enzymů byly podpořeny novými údaji.
          
          
(13) Hodnocení žádostí o povolení, které byly s ohledem na každý z těchto přípravků z enzymů předloženy, dokazuje, že byly splněny podmínky pro časově neomezené povolení stanovené směrnicí 70/524/EHS.
          
          
(14) Použití těchto přípravků z enzymů pro výkrm kuřat za podmínek stanovených v přílohách II, III, IV, V a VI by proto mělo být povoleno bez časového omezení.
          
          
(15) Hodnocení těchto žádostí dokazuje, že je třeba požadovat některé postupy na ochranu zaměstnanců před vystavením vlivu doplňkových látek uvedených v přílohách. Tato ochrana musí být zajištěna uplatňováním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne  12. června 1989  o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci(11), pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003(12).
          
          
(16) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Přípravky náležející do skupiny  Ťmikroorganismůť  uvedené v příloze I se povolují k použití jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v příloze.
          
Článek 2
          
Přípravky náležející do skupiny  Ťenzymůť  uvedené v přílohách II, III, IV, V a VI se povolují k použití jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v těchto přílohách.
          
Článek 3
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  8. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
David  Byrne
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          
(2) Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.
          
(3) Úř. věst. L 194, 27.7.1999, s. 17.
          
(4) Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.
          
(5) Úř. věst. L 130, 12.5.2001, s. 25.
          
(6) Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 26.
          
(7) Úř. věst. L 108, 27.4.1999, s. 21.
          
(8) Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.
          
(9) Úř. věst. L 155, 28.6.2000, s. 15.
          
(10) Úř. věst. L 333, 10.12.2002, s. 5.
          
(11) Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
          
(12) Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1.
          
PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA III
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA IV
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA V
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA VI


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.