Nařízení Komise (ES) č. 1266/2004 ze dne 8. července 2004, kterým se omezuje doba platnosti vývozních licencí pro některé produkty zpracované z obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1266/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 1266/2004 ze dne  8. èervence 2004 , kterým se omezuje doba platnosti vývozních licencí pro nìkteré produkty zpracované z obilovin
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          
s ohledem na naøízení Rady (ES) è. 1784/2003 ze dne  29. záøí 2003  o spoleèné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na èlánek 9 uvedeného naøízení,
          
s ohledem na naøízení Komise (ES) è. 1342/2003 ze dne  28. èervence 2003  o zvlá¹tních provádìcích pravidlech k re¾imu dovozních a vývozních licencí v odvìtví obilovin a rý¾e(2), a zejména na èl. 7 odst. 1 uvedeného naøízení,
          
vzhledem k tìmto dùvodùm:
          
(1) Èl. 7 odst. 1 naøízení (ES) è. 1162/95 stanovuje dobu platnosti vývozních licencí, zejména u produktù zpracovaných z kukuøice. Tato doba platnosti je stanovena do konce ètvrtého mìsíce následujícího mìsíc vydání licence. Platnost se stanovuje podle potøeb trhu a s ohledem na po¾adavky øádného hospodaøení.
          
          
(2) Souèasná situace na trhu kukuøice vy¾aduje omezení vydávání licencí, aby nebylo dotèeno mno¾ství urèené pro nový hospodáøský rok. Licence vydávané v pøí¹tích mìsících musí být vyhrazeny pro vývozy uskuteènìné do  4. záøí 2004 . Je proto nutné doèasnì omezit dobu platnosti vývozních licencí, které budou vydány do  3. záøí 2004  s tím, ¾e je tøeba doèasnì pozmìnit ustanovení èl. 7 odst. 1 naøízení (ES) è. 1342/2003.
          
          
(3) Za úèelem zaji¹tìní øádného hospodaøení na trhu a zamezení spekulacím je tøeba stanovit, ¾e celní formality musí být v pøípadì vývozních licencí pro produkty zpracované z kukuøice vyøízeny nejpozdìji  3. záøí 2004 , a» u¾ se bude jednat o pøímý vývoz, nebo vývoz dle ustanovení èlánkù 4 a 5 naøízení Rady (EHS) è. 565/80 ze dne  4. bøezna 1980  o platbách vývozních náhrad pøedem, pokud jde o zemìdìlské produkty(3). Toto omezení se odchyluje od ustanovení èl. 28 odst. 6 a èl. 29 odst. 5 naøízení Komise (ES) è. 800/1999 ze dne  15. dubna 1999  o spoleèných provádìcích pravidlech k re¾imu vývozních náhrad u zemìdìlských produktù(4).
          
          
(4) Realizace opatøení stanovených v tomto naøízení se musí èasovì shodovat s jeho vstupem v platnost, aby se zamezilo pøípadnému riziku naru¹ení trhu.
          
          
(5) Opatøení tohoto naøízení jsou v souladu se stanoviskem Øídícího výboru pro obiloviny,
          
          
PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          
Èlánek 1
          
1. Odchylnì od èl. 7 odst. 1 naøízení (ES) è. 1342/2003 se doba platnosti vývozních licencí u produktù uvedených v pøíloze omezuje do  3. záøí 2004 , pokud byly ¾ádosti o udìlení tìchto licencí podány v období ode dne vstupu tohoto naøízení v platnost do  27. srpna 2004 .
          
2. Celní formality u vý¹e uvedených vývozních licencí musí být vyøízeny nejpozdìji  3. záøí 2004 .
          
Tento termín se vztahuje rovnì¾ na formality uvedené v èlánku 32 naøízení (ES) è. 800/1999, pokud jde o produkty, které na základì dotyèných licencí podléhají re¾imu naøízení (EHS) è. 565/80.
          
V oddíle 22 tìchto licencí je tøeba uvést jeden z následujících údajù:
          
Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1266/2004
          
Omezení stanovené na základì èl. 1 ods. 2 naøízení (ES) è. 1266/2004
          
Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1266/2004
          
Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2004
          
Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1266/2004 artikli 1 lõike 2 alusel.
          
Περιορισμός>ISO_2> >ISO_7>που>ISO_2> >ISO_7>προβλέπεται>ISO_2> >ISO_7>στο>ISO_2> >ISO_7>άρθρο>ISO_2> 1 >ISO_7>παράγραφος>ISO_2> 2 >ISO_7>του>ISO_2> >ISO_7>κανονισμού>ISO_2> (>ISO_7>ΕΚ>ISO_2>) >ISO_7>αριθ>ISO_2>. 1266/2004
          
Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 1266/2004
          
Limitation prιvue à>ISO_2> l'article 1er, paragraphe 2, du rè>ISO_2>glement (CE) n° 1266/2004
          
Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1266/2004
          
Ierobe¾ojums paredz>ISO_4>º>ISO_2>ts Regulas (EK) Nr. 1266/2004 1. panta 2. punkt>ISO_4>à>ISO_2>
          
Apribojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1266/2004 1 straipsnio 2 dalyje
          
Korlátozott érvényességi idõtartam az 1266/2004/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének megfelelõen
          
Limitazzjoni ipprovduta fl-Artikolu 1 (2) tar-Regolament (KE) Nru 1266/2004
          
Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1266/2004
          
Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. 2 rozporz±dzenia (WE) nr 1266/2004
          
Limitação estabelecida no n.° 2 do artigo 1.° do Regulamento (CE) n.° 1266/2004
          
Obmedzenie stanovené èlánkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) è. 1266/2004
          
Omejitev doloèena v èlenu 1(2) Uredbe (ES) ¹t. 1266/2004
          
Asetuksen (EY) N:o 1266/2004 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
          
Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1266/2004.
          
          
Èlánek 2
          
Toto naøízení vstupuje v platnost dnem  9. èervence 2004 .
          
Pou¾ije se pro licence po¾adované ode dne vstupu v platnost.
          
Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo pou¾itelné ve v¹ech èlenských státech.
          
V Bruselu dne  8. èervence 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  èlen Komise
          
(1) Úø. vìst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          
(2) Úø. vìst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 1092/2004 (Úø. vìst. L 209, 11.6.2004, s. 9).
          
(3) Úø. vìst. L 62, 7.3.1980, s. 5. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 444/2003 (Úø. vìst. L 67, 12.3.2003, s. 3).
          
(4) Úø. vìst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 671/2004 (Úø. vìst. L 105, 14.4.2004, s. 5).
          
PØÍLOHA
          
naøízení Komise ze dne  8. èervence 2004 , kterým se omezuje doba platnosti vývozních licencí pro nìkteré produkty zpracované z obilovin


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.