Nařízení Komise (ES) č. 1267/2004 ze dne 8. července 2004 o stanovení koeficientů úpravy, které budou přizpůsobeny specifickým směrným množstvím tradičních dodavatelů a zvláštním povolením nových dodavatelů v rámci dodatkového množství při dovozu banánů do nových členských států na období od 1. května do 31. prosince 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1267/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1267/2004 ze dne  8. července 2004  o stanovení koeficientů úpravy, které budou přizpůsobeny specifickým směrným množstvím tradičních dodavatelů a zvláštním povolením nových dodavatelů v rámci dodatkového množství při dovozu banánů do nových členských států na období od  1. května  do  31. prosince 2004
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 838/2004 ze dne  28. dubna 2004 , které se týká přechodných opatření při dovozu banánů do společenství z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska(1), a zejména na jeho čl. 6 odst. 2 a jeho čl. 7 odst. 1,
          
vzhledem k tomu, že:
          
(1) Nařízení (ES) č. 838/2004 stanovilo 300000 tun jako dodatkové množství, které je uvolněno k dovozu banánů do nových členských států v období od  1. května  do  31. prosince 2004 , z čehož je 249000 tun určeno pro tradiční dovozce a 51000 tun pro nové dovozce.
          
          
(2) Při očekávání výsledků kontroly a ověřování dokumentů a průkazních dokladů, předkládaných dodavateli při uplatňování článku 6 nařízení (ES) č. 414/2004(2) nebo národních předpisů, schválených k tomuto účelu novými členskými státy před přistoupením, čl. 5, 6 a 7 nařízení (ES) č. 838/2004 popřípadě předpokládaly stanovení směrného množství nebo přechodného povolení pro každého dodavatele, které by umožňovalo vydání dovozních osvědčení na počátku měsíce května pro první část dodatkového množství. Za tímto účelem stanovilo nařízení (ES) č. 839/2004(3) koeficienty úpravy, nezbytné pro určení jednotlivých přechodných množství dodavatelů.
          
          
(3) Na konci těchto kontrolních činností při uplatňování čl. 6 a 7 upraveného nařízení (ES) č. 838/2004, musí být stanoveny nezbytné koeficienty úpravy, aby oprávněné národní úřady určily specifická směrná množství pro tradiční dodavatele a zvláštní povolení pro nové dodavatele na období od  1. května  do  31. prosince 2004 .
          
          
(4) Podle oznámení, provedených národními úřady se celková částka specifického směrného množství tradičních dodavatelů zvyšuje na 574641,499 tun; celková částka žádostí o zvláštní povolení nových dodavatelů se zvyšuje na 203401,506 tun.
          
          
(5) Podle toho je třeba určit ve vztahu k dodatkovému množství a sdělení členských států výše uvedené koeficienty úpravy. Aby dodavatelé mohli v červenci 2004 včas předkládat žádosti o certifikáty pro druhou část, musí předpisy tohoto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V rámci dodatkového množství, uvolněného k dovozu banánů do nových členských států v období od  1. května  do  31. prosince 2004 , stanoveného v čl. 3 nařízení (ES) č. 838/2004,
          
a) je koeficient úpravy, který bude přizpůsoben specifickému směrnému množství každého tradičního dodavatele podle čl. 6 odst. 2 výše uvedeného nařízení 0,64964;
          
b) koeficient úpravy, který bude přizpůsoben žádosti o zvláštní povolení každého nového dodavatele podle čl. 7 odst. 1 je 0,25073.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost den po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  8. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 52. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1260/2004 (Viz strana 16 tohoto Úředního věstníku).
          
(2) Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 689/2004 (Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 17).
          
(3) Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 57.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.