Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1293/2004 ze dne 30. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 o platových poměrech členů Účetního dvora

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1293/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1293/2004
          ze dne 30. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 o platových poměrech členů Účetního dvora
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 247 odst. 8 této smlouvy,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména čl. 160b odst. 8 této smlouvy,
          s ohledem na návrh nařízení předložený Komisí dne 2. dubna 2004,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rada je příslušná stanovit platové poměry členů Účetního dvora.
          (2) Nařízení (ES, Euratom) č. 723/2004 [1] změnilo nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [2], kterým se stanoví služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.
          (3) Jelikož podle nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 [3] se řada ustanovení výše uvedeného služebního řádu použije obdobně pro členy Účetního dvora, je třeba uvedené nařízení odpovídajícím způsobem změnit,
          ROZHODLA PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 se mění takto:
          1. V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Pro účely tohoto nařízení se s nemanželským partnerstvím nakládá jako s manželstvím, pokud byly splněny všechny podmínky uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c) přílohy VII služebního řádu úředníků Evropských společenství. Nesezdaný partner člena nebo bývalého člena se v rámci systému nemocenského pojištění považuje za jeho manžela nebo manželku, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odst. 2 písm. c) bodech i), ii) a iii) uvedeného článku."
          2. V článku 2:
          - se slova "v platové třídě A 1 v posledním stupni" nahrazují slovy "v platové třídě 16 ve třetím stupni",
          - doplňuje se nový pododstavec, který zní:
          "Od 1. května 2004 do 30. dubna 2006 se však slova "v platové třídě 16 ve třetím stupni" v prvním pododstavci nahrazují slovy "v platové třídě A*16 ve třetím stupni"."
          3. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 5a
          Článek 17 přílohy VII služebního řádu se použije obdobně pro členy Účetního dvora."
          4. V čl. 7 písm. c) se zrušují slova "pro úředníka platové třídy A 1".
          5. Článek 10 se mění takto:
          - v prvním pododstavci se sazba 4,5 % nahrazuje sazbou 4,275 %,
          - doplňuje se nový pododstavec, který zní:
          "Odchylně od prvního pododstavce činí důchod členů Účetního dvora, kteří byli ve funkci před 1. květnem 2004 a setrvali do konce svého funkčního období u Účetního dvora, za každý celý rok ve funkci 4,5 % naposledy pobíraného základního platu."
          6. Článek 12 se mění takto:
          a) třetí pododstavec se nahrazuje tímto:
          "Na bývalé členy Účetního dvora se však vztahuje článek 72 služebního řádu úředníků Evropských společenství, pokud nevykonávají výdělečnou činnost a nemohou být kryti systémem státního nemocenského pojištění.";
          b) ve čtvrtém a pátém pododstavci se číslo 60 nahrazuje číslem 63;
          c) v pátém odstavci se zrušují slova "která by mu umožňovala, aby se na něj vztahoval jiný veřejný systém nemocenského pojištění".
          7. Článek 16 se mění takto:
          a) v odstavci 1:
          - v prvním pododstavci se slova "Vdova a vyživované děti člena" se nahrazují slovy "Pozůstalý manžel nebo pozůstalá manželka a děti vyživované v době úmrtí člena",
          - v první odrážce druhého pododstavce se slova "pro vdovu" nahrazují slovy "pro pozůstalého manžela nebo pozůstalou manželku",
          - ve druhé odrážce druhého pododstavce se slova "pokud matka stále žije" nahrazují slovy "pokud zemřela buď matka, nebo otec",
          - v první odrážce třetího pododstavce se slova "vdovský důchod" nahrazují slovy "pozůstalostní důchod pozůstalého manžela nebo pozůstalé manželky";
          b) v odstavci 5 se za slovo "manželka" doplňují slova "nebo manžel";
          c) v odstavci 6 se slova "Nárok vdovy na vdovský důchod" nahrazují slovy "Nárok pozůstalého manžela nebo pozůstalé manželky na pozůstalostní důchod";
          d) v odstavci 7 se slovo "vdovu" nahrazuje slovem "pozůstalého manžela nebo pozůstalou manželku";
          e) v odstavci 8 se slovo "Vdova" nahrazuje slovy "Pozůstalý manžel nebo pozůstalá manželka".
          8. Článek 20 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se slova "v měně země, ve které je Účetní dvůr zatímně umístěn" nahrazují slovy "v eurech";
          b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Pro částky poskytované podle článků 8, 9, 11 a 16 se nepoužijí žádné opravné koeficienty.
          Příjemcům s bydlištěm v Evropské unii se tyto částky vyplácejí v eurech do banky v zemi bydliště.
          Příjemcům s bydlištěm mimo Evropskou unii se důchody vyplácejí v eurech do banky v zemi bydliště. Výjimečně mohou být důchody vypláceny v eurech do banky v zemi, ve které má orgán sídlo, nebo v cizí měně v zemi bydliště příjemce, přičemž dojde k převodu na základě nejaktuálnějšího směnného kurzu používaného při plnění souhrnného rozpočtu Evropských společenství."
          9. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 21a
          1. Články 14, 15, 16, 17 a 19 přílohy XIII služebního řádu úředníků Evropských společenství se použijí obdobně pro členy Účetního dvora.
          2. Články 20, 24 a 25 přílohy XIII služebního řádu úředníků Evropských společenství se použijí obdobně pro příjemce částek poskytovaných podle článků 8, 9, 11 a 16."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. dubna 2004.
          Za Radu
          předseda
          B. Cowen
          [1] Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 723/2004.
          [3] Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom, ESUO) č. 840/95 (Úř. věst. L 85, 19.4.1995, s. 10).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.