Nařízení Rady (ES) č. 1294/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1600/99 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1294/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1294/2004 ze dne  12. července 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1600/99 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm pocházejících z Indie
          
          
RADA EVROPSKÉ UNIE,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1) (dále jen  Ťzákladní nařízeníť ), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne  6. října 1997  o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(2), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          
s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
A. PŘEDCHOZÍ POSTUPY
          
          
(1) Rada nařízením (ES) č. 1600/1999(3) uložila konečné antidumpingové clo z dovozu drátů z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm (dále jen  Ťdotyčný výrobekť ) kódu KN ex72230019, pocházejících z Indie. Opatření měla formu cla  ad valorem  v rozsahu mezi 0 % a 55,6 %.
          
          
(2) Rada nařízením (ES) č. 1599/1999(4) uložila současně konečné vyrovnávací clo z dovozu stejného výrobku pocházejícího z Indie. Opatření měla formu cla  ad valorem  v rozsahu mezi 0 % a 35,4 % pro jednotlivé vývozce, se sazbou 48,8 % pro nespolupracující vývozce.
          
          
B. SOUČASNÝ POSTUP
          
          
1. Přezkum pro nového vývozce
          
          
(3) Po uložení konečných opatření Komise obdržela od indického výrobce, společnosti VSL Wires Limited (dále jen  Ťžadatelť ) požadavek na zahájení přezkumu pro  Ťnového vývozceť  nařízení (ES) č. 1600/1999 podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žadatel uvedl, že není spřízněn s žádnými jinými vývozci dotyčného výrobku z Indie. Dále uvedl, že nevyvážel dotyčný výrobek v původním období prováděného šetření (tj. od  1. dubna 1997  do  31. března 1998 ), ale vyvážel dotyčný výrobek do Společenství po tomto období. Na základě výše uvedeného požadoval, aby pro něj byla stanovena individuální celní sazba, pokud by byl zjištěn dumping.
          
          
2. Zahájení přezkumu
          
          
(4) Komise prozkoumala důkazy předložené žadatelem a shledala je za dostatečné k zahájení přezkumu podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Po konzultaci s poradním výborem a poskytnutí příležitosti k připomínkám příslušnému výrobnímu odvětví Společenství zahájila Komise s ohledem na žadatele nařízením Komise (ES) č. 1225/2003(5) přezkum pro "nového dovozce" nařízení Rady (ES) č. 1600/1999 a započala své šetření. Současně bylo zrušeno platné antidumpingové clo, pokud jde o dovozy dotyčného výrobku vyráběného a vyváženého do Společenství žadatelem a pro tyto dovozy byly podřízeny evidenci podle čl. 11 odst. 4 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení.
          
          
(5) Současně a ze stejných důvodů zahájila Komise na základě žádosti žadatele zrychlený přezkum revizi nařízení Rady (ES) č. 1599/1999(6) podle článku 20 nařízení (ES) č. 2026/97.
          
          
3. Dotyčný výrobek
          
          
(6) Výrobek, na který se vztahuje současný přezkum, je stejný výrobek, který byl zvažován v nařízení (ES) č. 1600/1999, tedy dráty z korozivzdorné oceli o průměru nejméně 1 mm, obsahující nejméně 2,5 % hmotnostních niklu, jiný než obsahující nejméně 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 31 % hmotnostních niklu a nejméně 20 % hmotnostních, avšak nejvýše 22 % hmotnostních chromu.
          
          
4. Období šetření
          
          
(7) Šetření se vztahovalo k období od  1. dubna 2002  do  31. března 2003  (dále jen  Ťobdobí přezkumného šetřeníť ).
          
          
5. Příslušné strany
          
          
(8) Komise oficiálně uvědomila žadatele a indickou vládu o zahájení řízení. Navíc poskytla jiným přímo dotčeným stranám příležitost k vyjádření svých názorů a požadování slyšení. Komise však žádné takovéto názory nebo jakoukoliv žádost o slyšení neobdržela.
          
          
(9) Komise zaslala žadateli dotazník a ve stanoveném termínu obdržela vyčerpávající odpověď. Komise vyhledala a ověřila všechny informace, které považovala za nezbytné pro účely šetření, a provedla ověřovací návštěvu v prostorách žadatele.
          
          
C. OBLAST PŘEZKUMU
          
          
(10) Protože žadatel nepožadoval přezkum zjištěné újmy, byl přezkum omezen na dumping.
          
          
D. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          
          
(11) Žadatel byl schopen uspokojivým způsobem prokázat, že není spřízněn, přímo ani nepřímo, s žádným indickým vyvážejícím výrobcem z hlediska platných antidumpingových opatření týkajících se dotyčného výrobku.
          
          
(12) Šetření potvrdilo, že žadatel nevyvážel dotyčný výrobek v období původního šetření, tj. od  1. dubna 1997  do  31. března 1998 .
          
          
(13) Komise prozkoumala, zda žadatel vyvezl dotyčný výrobek do Společenství po období původního šetření. Z tohoto hlediska bylo konstatováno, že žadatel v období přezkumného šetření nerealizoval žádný prodej do Společenství a ani neuzavřel nevratný smluvní závazek k vývozu významného množství dotyčného výrobku do Společenství.
          
          
(14) Bylo konstatováno, že žadatel realizoval pouze jeden prodej do Společenství, který se vlastně uskutečnil v srpnu 2001, tj. po období původního šetření, ale v dostatečném předstihu před obdobím přezkumného šetření.
          
          
(15) Žadatel po Komisi požadoval, aby prodloužila období přezkumného šetření tak, aby zahrnulo období, ve kterém byl realizován prodej zmíněný ve 14. bodě odůvodnění. V tomto smyslu žadatel argumentoval, že požadoval přezkum pro  Ťnového dovozceť  v srpnu 2001 a navrhoval období šetření od  1. července 2001  do  31. března 2003 .
          
Z tohoto hlediska by mělo být zdůrazněno, že podle čl. 6 odst. 1 základního nařízení pro účely reprezentativního zjištění vybere Komise období šetření, které, v případě dumpingu, musí obvykle pokrývat období nejméně šesti měsíců bezprostředně předcházejících zahájení řízení. Skutečnost, že trvalo téměř dva roky a byla nutná výměna početné korespondence, než žadatel předložil uspokojivou žádost o revizi, neospravedlňuje odchýlení se od pravidla stanoveného v čl. 6 odst. 1 základního nařízení. Navíc akceptování takovéhoto prodlouženého období šetření spojeného se skutečností, že by pokrývalo pouze vývozní transakci, by mohlo vést k situaci, kdy by byla použita zastaralá data a účetní informace a značně by byla narušena přesnost poznatků šetření z hlediska aktuální situace žadatele.
          
Navíc je nutné poznamenat, že i když bylo takovéto dlouhé období přezkumného šetření zvoleno a byl do něj zahrnut jediný prodej ze srpna 2001, tento jediný prodej by nepředstavoval reprezentativní základ pro vyhodnocení dumpingu a stanovení individuální dumpingové marže. Tato jediná transakce představovala pouze asi 0,2 % žadatelovy roční produkce dotyčného výrobku a jeho cena byla dvojnásobkem vývozní ceny tohoto výrobku do všech třetích zemí v tomto období. Takovýto prodej tudíž nemohl být použit pro reprezentativní stanovení dumpingu pro žadatele.
          
          
(16) V odpovědi na dotazník žadatel označil smlouvu podepsanou v období přezkumného šetření, ale na místě potvrdil, že se prodej nikdy neuskutečnil. Bylo proto shledáno, že žadatel neuzavřel nevratný smluvní závazek k vývozu významného množství do Společenství a že žadatelovo prohlášení o  Ťúmyslu pokračovat ve vývozu do ESť  po prodeji z roku 2001 se neuskutečnilo. Z výše uvedených důvodů se má za to, že při nepřítomnosti jakékoliv vývozní transakce do Společenství nebo jakéhokoliv neodvolatelného smluvního závazku v období přezkumného šetření nelze pro žadatele stanovit žádné individuální dumpingové rozpětí podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Tudíž by mělo platit dumpingové rozpětí zjištěná v původním šetření u stran, které nebyly šetřeny jednotlivě, tj. 76,2 % (viz 23. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 1600/1999.
          
          
E. ANTIDUMPINGOVÉ CLO
          
          
(17) Vzhledem ke skutečnosti, že nejvyšší úroveň eliminace škod 55,6 %, stanovená při původním šetření, je nižší než dumpingová marže 76,2 % stanovená pro žadatele (viz 16. bod odůvodnění), sazba antidumpingového cla pro žadatele by neměla být vyšší, než je tato úroveň eliminace škod podle čl. 9 odst. 4 základního nařízení.
          
          
(18) Bez ohledu na neexistenci vývozů do Společenství v tomto období přezkumného šetření byla pro žadatele vypočítána individuální sazba vyrovnávacího cla, založená na částce vývozní dotace ( ad valorem  14,1 %), v souběžném zrychleném přezkumu nařízení (ES) č. 1599/1999 podle článku 20 nařízení (ES) č. 2026/97 (viz 5. bod odůvodnění).
          
          
(19) V souladu s čl. 14 odst. 1 základního nařízení a čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 2026/97 nebude žádný výrobek podléhat antidumpingovým ani vyrovnávacím clům pro účely vyřešení jedné a té samé situace vyplývající z dumpingu nebo z dotace vývozu.
          
          
(20) Na základě výše uvedeného by sazba konečného antidumpingového cla stanovená pro dovozy do Společenství pro nerezové ocelové dráty s průměrem 1 mm a více vyráběné a dovážené společností VSL Wires Limited vyjádřená v procentech čisté ceny franko hranice Společenství před proclením a zohledňující výsledky souběžného zrychleného přezkumu platných vyrovnávacích opatření měla být 41,5 %, tj. 55,6 % minus 14,1 %. Nařízení (ES) č. 1600/1999 by proto mělo být změněno.
          
          
F. ZPĚTNÉ ULOŽENÍ ANTIDUMPINGOVÉHO CLA
          
          
(21) Antidumpingové clo vztahující se na společnost VSL Wires Limited by mělo být také stanoveno zpětně na dovozy evidované podle článku 3 nařízení Komise (ES) č. 1225/2003.
          
          
G. ZVEŘEJNĚNÍ A TRVÁNÍ OPATŘENÍ
          
          
(22) Komise informovala žadatele a indickou vládu o podstatných skutečnostech a úvahách, na základě kterých bylo zamýšleno navrhnout změnu nařízení (ES) č. 1600/1999. Byla jim také poskytnuta přiměřená lhůta k připomínkám.
          
          
(23) Ve své odpovědi na sdělení žadatel uvedl, že Komise pro účely výpočtů dumpingového rozpětí neuvážila jiné dostupné alternativy pro stanovení vývozní ceny a obzvláště použití vývozních cen žadatele do jiných třetích zemí. V tomto ohledu je nutné poznamenat, že v souladu s čl. 2 odst. 8 základního nařízení musí být vývozní cena při výpočtu dumpingu cenou skutečně za výrobek zaplacenou nebo splatnou při prodeji pro vývoz z vyvážející země do Společenství. Neexistuje žádné ustanovení, že vývozní cena může být také stanovena na základě vývozů z vyvážející země do destinací jiných, než je Společenství. Tento požadavek by proto měl být zamítnut a závěry uvedené v 11. a 16. bodě odůvodnění potvrzeny.
          
          
(24) Tento přezkum nemá vliv na datum, ke kterému pozbude platnosti nařízení (ES) č. 1600/1999 podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V nařízení (ES) č. 1600/1999 se v čl. 1 odst. 2 v tabulce doplňuje nová položka, která zní:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
Článek 2
          
1. Uložené antidumpingové clo se rovněž zpětně vybere z dovozů dotyčného výrobku, které byly evidovány podle článku 3 nařízení Komise (ES) č. 1225/2003.
          
2. Pokud není uvedeno jinak, použijí se platná ustanovení týkající se cel.
          
Článek 3
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  12. července 2004 .
          
  Za Radu
          
B.  Bot
          
  předseda
          
(1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          
(2) Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004.
          
(3) Úř. věst. L 189, 22.7.1999, s. 19.
          
(4) Úř. věst. L 189, 22.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 164/2002 (Úř. věst. L 30, 31.1.2002, s. 9).
          
(5) Úř. věst. L 172, 10.7.2003, s. 6.
          
(6) Úř. věst. C 161, 10.7.2003, s. 2.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.