Nařízení Komise (ES) č. 1298/2004 ze dne 15. července 2004, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1298/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1298/2004  ze dne  15. července 2004 , kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Sazby náhrad použitelné od  25. června 2004  na produkty uvedené v příloze, vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1162/2004(2).
          
          
(2) Z uplatnění pravidel a kritérií uvedených v nařízení (ES) č. 1162/2004 na údaje, které má Komise v současnosti k dispozici, vyplývá, že nyní uplatňované vývozní náhrady by měly být pozměněny podle přílohy tohoto nařízení,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Vývozní náhrady stanovené nařízením (ES) č. 1162/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
Article 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  16. července 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  15. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Olli  Rehn
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121).
          
  (2) Úř. věst. L 224, 25.6.2004, s. 9.
          
PŘÍLOHA
          
Sazby náhrad použitelné od  16. července 2004  u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.