Nařízení Komise (ES) č. 1299/2004 ze dne 15. července 2004, které pro kampaň za účelem uvedení do prodeje v hospodářském roce 2002/03 stanovuje skutečnou výrobu olivového oleje a také částku pro jednotnou podporu výroby

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1299/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1299/2004 ze dne  15. července 2004 , které pro kampaň za účelem uvedení do prodeje v hospodářském roce 2002/03 stanovuje skutečnou výrobu olivového oleje a také částku pro jednotnou podporu výroby
          
          
KOMISE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady 136/66/EHS ze dne  22. září 1966  o ustavení společného uspořádání trhu s tukovými surovinami(1), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2261/84 ze dne  17. července 1984  o všeobecných pravidlech, týkajících se poskytnutí podpory při výrobě olivového oleje a organizacím výrobců(2), a zejména na čl. 17a odst. 2,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Z článku 5 nařízení č. 136/66/EHS vyplývá, že jednotná podpora výroby musí být v každém členském státě, jehož skutečná výroba převyšuje národní množství uzpůsobena příslušné ochraně uvedené v paragrafu 3 zmíněného článku. Za účelem vyhodnocení významu výše zmíněného překročení, by bylo vhodné v případě Řecka, Španělska, Francie, Itálie a Portugalska, vytvořit odhad produkce stolních oliv, vyjádřený ekvivalentně olivovým olejem na základě příslušných, vzájemně stanovených koeficientů v případě Řecka v rozhodnutí Komise 2001/649/ES(3), v případě Španělska v rozhodnutí Komise 2001/650/ES(4), v případě Francie v rozhodnutí Komise 2001/648/ES(5), v případě Itálie v rozhodnutí Komise 2001/658/ES(6) a v případě Portugalska v rozhodnutí komise 2001/670/ES(7).
          
          
(2) Čl. 17a odst. 1 nařízení (EHS) č. 2261/84 předpokládá jednotnou částku na podporu výroby olivového oleje, která může být poskytnuta, která může stanovit odhadovanou výrobu, týkající se příslušné kampaně. Tato částka musí být stanovena na takové úrovni, aby bylo zamezeno jakémukoliv neoprávněnému riziku při platbách pěstitelům olejnatých plodin. Zmíněná částka se rovněž vztahuje na stolní olivy, ekvivalentně vyjádřené olivovým olejem. Odhadovaná výroba pro kampaň za účelem uvedení do prodeje v hospodářském roce 2002/03 a také částka na jednotnou podporu výroby, kterou lze poskytnout, je stanovena nařízením Komise (ES) č. 1794/2003(8).
          
          
(3) Pro stanovení skutečné výroby, na kterou bylo uznáno právo podpory, musí příslušné členské státy sdělit komisi nejpozději do 15. května každé následné kampaně množství schválené k podpoře v každém členském státu v souladu s ustanoveními čl. 14 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 2366/98(9). Podle těchto sdělení se ukáže, že množství schválené k podpoře v případě hospodářského roku 2002/03 se v Řecku rovná 473820 t, ve Španělsku 960716 t, ve Francii 3344 t, v Itálii 686342 t a v Portugalsku 28771 t.
          
          
(4) Schválení podpory těchto množství členskými státy předpokládá, že byly provedeny kontroly stanovené nařízeními (EHS) č. 2261/84 a (ES) č. 2366/98. Nicméně stanovení skutečné výroby podle informací, které se vztahují k množství schválenému k podpoře, sdělenému členskými státy nepředpokládá závěry, které mohou být vyvozeny z prověření správnosti těchto údajů v rámci procesu revize účtů.
          
          
(5) Vzhledem ke skutečné výrobě by měla být rovněž stanovena částka na jednotnou podporu výroby, kterou předpokládá čl. 5 odst. 1 nařízení (EHS) č. 136/66/EHS a splatná pro volitelné množství skutečné výroby.
          
          
(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1. Pro kampaň za účelem uvedení do prodeje v hospodářském roce 2002/03 se skutečná výroba, která má zajistit podporu olivového oleje, stanovenou v článku 5 nařízení č. 136/66/EHS rovná:
          
473820 tunám v Řecku,
          
960716 tunám ve Španělsku,
          
3344 tunám ve Francii,
          
686342 tunám v Itálii,
          
28771 tunám v Portugalsku.
          
          
2. Pro kampaň za účelem uvedení do prodeje v hospodářském roce 2002/03 se jednotná částka na podporu výroby stanovená v článku 5 nařízení č. 136/66/EHS, splatná při volitelném množství skutečné výroby rovná:
          
118,35 EUR/100 kg v Řecku,
          
103,43 EUR/100 kg ve Španělsku,
          
130,40 EUR/100 kg ve Francii,
          
102,85 EUR/100 kg v Itálii,
          
130,40 EUR/100 kg v Portugalsku.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  15. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen komise
          
(1) Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97).
          
(2) Úř. věst. L 208, 3.8.1984, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1639/1998 (Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 38).
          
(3) Úř. věst. L 229, 25.8.2001, s. 16. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím 2001/880/ES (Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 42).
          
(4) Úř. věst. L 229, 25.8.2001, s. 20. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím 2001/883/ES (Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 43).
          
(5) Úř. věst. L 229, 25.8.2001, s. 12. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím 2001/879/ES (Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 41).
          
(6) Úř. věst. L 231, 29.8.2001, s. 16. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím 2001/884/ES (Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 44).
          
(7) Úř. věst. L 235, 4.9.2001, s. 16. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím 2001/878/ES (Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 40).
          
(8) Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 11.
          
(9) Úř. věst. L 293, 31.10.1998, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1780/2003 (Úř. věst. L 260, 11.10.2003, s. 6).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.