Nařízení Komise (ES) č. 1300/2004 ze dne 15. července 2004, které stanoví částku podpory pro nevyzrněnou bavlnu na hospodářský rok 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1300/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1300/2004 ze dne  15. července 2004 , které stanoví částku podpory pro nevyzrněnou bavlnu na hospodářský rok 2003/04
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na akt o přistoupení Řecka, a zejména protokol č. 4 týkající se bavlny(1),
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne  22. května 2001  o podpoře výroby bavlny(2), zejména na čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1051/2001 o stanovení částky na podporu výroby nevyzrněné bavlny na základě rozdílu, který existuje mezi objektivní cenou, stanovenou podle čl. 3 odst. 1 a podle článku 7 uvedeného nařízení, a cenou na světovém trhu, stanovenou podle článku 4 uvedeného nařízení.
          
          
(2) Čl. 4 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne  2. srpna 2001  o prováděcích pravidlech k programu podpory pro bavlnu(3) stanoví nejpozději do 30. června pro daný hospodářský rok částku podpory pro nevyzrněnou bavlnu, která se použije na každé období, pro něž byla cena uvedeného produktu na světovém trhu stanovena.
          
          
(3) Podle článku 7 nařízení (ES) č. 1051/2001 stanoví nařízení Komise (ES) č. 1123/2004(4) pro hospodářský rok 2003/04 skutečně dosaženou výrobu nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající snížení cílové ceny.
          
          
(4) Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1051/2001 byla cena nevyzrněné bavlny na světovém trhu určena periodicky v průběhu roku 2003/04.
          
          
(5) Následně je třeba stanovit pro rok 2003/04 částku podpor platných pro každé období, pro něž byla cena za nevyzrněnou bavlnu na světovém trhu stanovena,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Pro období od  1. července 2003  do  31. března 2004  jsou částky podpor pro nevyzrněnou bavlnu, které odpovídají cenám na světovém trhu stanoveným v nařízení, které je uvedeno v příloze, stanoveny v uvedené příloze, a to od data, kdy daná nařízení vstupují v platnost.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost sedmý den po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
  V Bruselu dne  15. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Protokol naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).
          
(3) Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1486/2002.
          
  (4) Úř. věst. L 218, 18.6.2004, s. 3.
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.