Nařízení Komise (ES) č. 1319/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001 upravující použití nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ve věci intervenčních opatření na trhu práškového odtučněného mléka

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1319/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1319/2004 ze dne  16. července 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001 upravující použití nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ve věci intervenčních opatření na trhu práškového odtučněného mléka
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1255/1999 předpokládá, že odbyt práškového odtučněného mléka zakoupeného intervenční organizací probíhá za minimální cenu tak, aby nedošlo k porušení rovnováhy na trhu a byla zachována rovnost přístupu k prodávaným produktům, stejně tak jako rovné zacházení s kupujícími.
          
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 214/2001(2) počítá, mezi jinými intervenčními opatřeními vztahujícími se k odbytu práškového odtučněného mléka, s prodejem za fixní cenu.
          
          (3) V rámci zajištění adekvátního řízení intervenčních zásob je vhodné přistoupit k odprodeji práškového odtučněného mléka, jakmile se k tomu vyskytnou vhodné odbytové podmínky, a k tomuto účelu nahradit systém prodeje práškového odtučněného mléka pocházejícího z intervenčních zásob za fixní cenu režimem dražebního prodeje, který umožňuje stanovit prodejní cenu v závislosti na tržních podmínkách.
          
          (4) Zkušenosti ukázaly, že informace musí být členskými státy podávány rychleji tak, aby Komise byla schopna sledovat vývoj množství práškového odtučněného mléka nabízeného k veřejným intervencím, a popřípadě přerušit intervenční nákupy v okamžiku, kdy nabízené množství dosáhne úrovně stanovené v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999.
          
          (5) Z tohoto důvodu je třeba změnit nařízení (ES) č. 214/2001.
          
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 214/2001 se mění takto:
          1. V článku 1 je písmeno c) nahrazeno následujícím textem:
           Ťc) prodej práškového odtučněného mléka z veřejných zásob v rámci permanentní dražby;ť .
          
          2. Kapitola II je změněna následovně:
          a) hlava 5 je nahrazena následujícím textem:
           ŤHLAVA 5
          DRAŽEBNÍ PRODEJ PRÁŠKOVÉHO ODTUČNĚNÉHO MLÉKA Z VEŘEJNÝCH ZÁSOB
          Článek 21
          1. Prodej práškového odtučněného mléka, které bylo získáno před  1. červencem 2002 , probíhá procedurou permanentní dražby v rámci každé z intervenčních organizací.
          2. Intervenční organizace vydává oznámení o permanentní dražbě informující především o lhůtě a místě pro předložení nabídek. Pro množství práškového odtučněného mléka, které drží, oznámí intervenční organizace mimo jiné:
          a) umístění skladů, ve kterých je práškové odtučněné mléko určené k prodeji skladováno;
          b) množství práškového odtučněného mléka určené k prodeji v každém z těchto skladů.
          
          Oznámení o permanentní dražbě je zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie  nejméně osm dnů před vypršením lhůty pro předložení nabídek.
          3. Intervenční organizace aktualizuje seznam obsahující údaje uvedené v odstavci 2 a na žádost zájemců jim jej předloží. Mimo jiné pravidelně, ve vhodné formě, o které informuje v oznámení o permanentní dražbě, tento aktualizovaný seznam zveřejňuje.
          4. Intervenční organizace přijme opatření nezbytná k tomu, aby umožnila zájemcům:
          a) seznámit se na své náklady před předložením nabídky se vzorky prodávaného práškového odtučněného mléka;
          b) ověřit si výsledky analýz uvedených v čl. 2 odst. 2.
          
          Článek 22
          1. Intervenční organizace provádí, v průběhu doby platnosti permanentní dražby, jednotlivé dražby.
          2. Lhůta pro předložení nabídek pro každou jednotlivou dražbu vyprší druhé a čtvrté úterý každého měsíce ve 12.00 hod. (bruselského času), s výjimkou druhého úterý měsíce srpna a čtvrtého úterý měsíce prosince. Připadne-li takové úterý na den pracovního klidu, vyprší lhůta ve 12.00 hod. (bruselského času) posledního pracovního dne, který mu předchází.
          Článek 23
          1. Zájemci se účastní jednotlivých dražeb předkládáním písemných nabídek u intervenční organizace proti potvrzení o přijetí nabídky nebo jakýmkoliv jiným písemným telekomunikačním prostředkem s potvrzením o přijetí.
          Nabídka je předána intervenční organizaci držící práškové odtučněné mléko.
          2. V nabídce jsou uvedeny informace o:
          a) jménu a adrese oferenta;
          b) požadovaném množství;
          c) ceně nabízené za 100 kg práškového odtučněného mléka, bez daní a poplatků, s odběrem ve skladu, vyjádřené v eurech;
          d) popřípadě skladu, ve kterém je práškové odtučněné mléko nabízeno, a eventuálně skladu náhradním.
          
          3. Nabídka je platná pouze v případě, že:
          a) se vztahuje na množství alespoň 10 tun, s výjimkou případů, kdy disponibilní množství ve skladu je nižší než uvedených 10 tun;
          b) je doprovázena písemným závazkem oferenta k respektování ustanovení tohoto nařízení;
          c) bude předložen důkaz o tom, že oferent složil ve členském státě, kde dojde k předložení nabídky, a před vypršením lhůty pro předložení nabídek uvedených v čl. 22 odst. 2 pro předmětnou dražbu dražební jistinu ve výši 50 EUR za každou tunu.
          
          4. Nabídka nemůže být stažena po vypršení lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2.
          Článek 24
          Pokud jde o dražební jistinu uvedenou v čl. 23 odst. 3 písm. c), tvoří podržení nabídky po vypršení lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2 a uhrazení ceny ve lhůtě uvedené v čl. 24 g odst. 2 základní požadavky ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85.ť ;
          
          b) došlo k přidání hlavy 6:
           ŤHLAVA 6
          USKUTEČNĚNÍ DRAŽBY
          Článek 24 b
          1. Členské státy sdělí Komisi v den vypršení lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2 informace o množství a cenách nabízených oferenty, stejně jako o množství nabízeného práškového odtučněného mléka.
          Členské státy předají tyto informace spolu s identifikací operátora ve formě číselného kódu, který Komisi není znám. Informují i o skutečnosti, zda jeden operátor předložil více nabídek.
          Nedojde-li k předložení žádné nabídky, informují o tom členské státy Komisi ve stejné lhůtě.
          2. S ohledem na nabídky obdržené pro každou jednotlivou dražbu stanoví Komise minimální prodejní cenu práškového odtučněného mléka podle postupu uvedeného v článku 42 nařízení (ES) č. 1255/1999. Tato cena se může lišit v závislosti na datu uskladnění a umístění prodávaného práškového odtučněného mléka.
          Může být rozhodnuto rovněž o tom, že k vydražení nedojde.
          Rozhodnutí týkající se jednotlivých dražeb je zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Článek 24 c
          Nabídka bude odmítnuta, je-li nabízená cena nižší než cena minimální.
          Článek 24 d
          1. Intervenční organizace provede vydražení s ohledem na pravidla uvedená v odstavcích 2 až 5.
          2. Práškové odtučněné mléko je přidělováno podle data svého uskladnění, počínaje nejstaršími produkty z celkového množství disponibilního ve skladu nebo ve skladech označených operátorem.
          3. Vydražitelem je ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Není-li disponibilní množství vyčerpáno, dojde k vydražení v rámci zbývajícího množství dalšími dražiteli, v závislosti na nabízených cenách, počínaje cenou nejvyšší.
          4. V případě, kdy by přijetí nabídky vedlo v daném skladu k překročení disponibilního množství práškového odtučněného mléka, vydraží oferent pouze toto množství.
          Intervenční organizace ale může označit, po dohodě s oferentem, další sklady tak, aby bylo dosaženo množství uvedené v nabídce.
          5. V případě, že po přijetí více nabídek se stejnými cenami pro jeden sklad dojde k překročení disponibilního množství, dojde k vydražení rozdělením disponibilního množství proporcionálně k množstvím uvedeným v předmětných nabídkách.
          V případě, kdy by takové rozdělení vedlo k přidělení množství nižších než pět tun, dojde k přidělení formou losování.
          6. Nejpozději třetí pracovní den v týdnu následujícím po týdnu, ve kterém došlo ke zveřejnění rozhodnutí uvedeného v čl. 24 b odst. 2, sdělí členské státy Komisi jméno a adresu každého oferenta odpovídající číselnému kódu uvedenému v čl. 24 b odst. 1.
          Článek 24 e
          Práva a povinnosti vyplývající z dražby jsou nepřenosné.
          Článek 24 f
          1. Každý oferent je okamžité informován intervenční organizací o výsledku jeho účasti na jednotlivé dražbě.
          Jistina uvedená v čl. 23 odst. 3 písm. c) je pro nabídky, které nebyly přijaty, ihned uvolněna.
          2. Dražitel zaplatí intervenční organizaci před odebráním práškového odtučněného mléka a ve lhůtě uvedené v čl. 24 g odst. 2 a za veškeré množství, o které má zájem, částku odpovídající jeho nabídce.
          Článek 24 g
          1. Dojde-li k uhrazení částky uvedené v čl. 24 f odst. 2, intervenční organizace vystaví vydací list, ve kterém budou uvedeny následující informace:
          a) množství, za které byla uhrazena odpovídající částka;
          b) sklad, ve kterém se nachází práškové odtučněné mléko;
          c) nejzazší datum pro odběr práškového odtučněného mléka.
          
          2. Vydražitel si odebere ve lhůtě 30 dnů po vypršení lhůty uvedené v čl. 22 odst. 2 práškové odtučněné mléko, které mu bylo přiděleno. Odběry mohou být rozděleny na více částí, z nichž žádná nemůže být nižší než 5 tun. V případě, kdy množství zbývající ve skladu je nižší než tato hodnota, může být toto množství odebráno.
          S výjimkou případů vyšší moci, neproběhne-li odebrání práškového odtučněného mléka ve lhůtě uvedené v prvním odstavci, je vydražitel povinen uhradit náklady na skladování počínaje prvním dnem následujícím po vypršení této lhůty. Vydražitel rovněž nese veškerá rizika spojená se skladováním.
          3. Jistina vytvořená podle čl. 23 odst. 3 písm. c) je ihned uvolněná pro množství odebraná ve lhůtě uvedené v odst. 2 prvním pododstavci tohoto článku.
          V případě vyšší moci uvedené v odst. 2 druhém pododstavci přijme intervenční organizace opatření, která bude pokládat za nezbytná s přihlédnutím ke vzniklé situaci.ť
          
          
          3. Článek 36 je nahrazen následujícím textem:
           ŤČlánek 36
          1. Členské státy sdělí Komisi, nejpozději v pondělí každého týdne před 15.00 hod. (bruselského času) informace o množstvích práškového odtučněného mléka, která byla v průběhu předchozího týdne předmětem:
          a) nabídky k prodeji podle článku 5;
          b) smlouvy o soukromém skladování podle článku 28.
          
          2. Od okamžiku, kdy dojde ke zjištění, že nabídky uvedené v článku 5 dosahují 80000 tun, budou informace uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku sdělovány každý den před 15.00 hod. (bruselského času), pokud jde o množství práškového odtučněného mléka podaná předchozí den.ť
          
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetí den po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  16. července 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          (2) Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2131/2003 (Úř. věst. L 320, 5.12.2003, s. 3).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.