Nařízení Rady (ES) č. 1322/2004 ze dne 16. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2320/97 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa a nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska a Rumunska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1322/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1322/2004 ze dne  16. července 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2320/97 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa a nelegované oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska a Rumunska
          
          
RADA EVROPSKÉ UNIE,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen  Ťzákladní nařízeníť )(1), a zejména na článek 9 a čl. 11 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,
          
s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem zřízeným základním nařízením,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
A. POSTUP
          
          
1. Platná opatření
          
          
(1) Rada nařízením (ES) č. 2320/97(2) uložila konečné antidumpingové clo z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa a nelegované oceli, pocházejících z Maďarska, Polska, Ruska, České republiky, Rumunska a Slovenské republiky. Závazky nabídnuté vyvážejícími výrobci v Maďarsku, Polsku, České republice, Rumunsku a Slovenské republice byly přijaty rozhodnutím Komise 97/790/ES(3) a závazky nabídnuté vyvážejícími výrobci v Rusku byly přijaty rozhodnutím Komise 2000/70/ES(4).
          
          
(2) Dne  1. května 2004  se Evropská unie rozšířila o deset nových členských států. Od tohoto dne se antidumpingová nařízení platná ve Společenství 15 členských států automaticky rozšířila, aby byla použitelná na dovozy ze třetích zemí i v nových členských státech. Opatření proti novým členským státům k uvedenému dni automaticky pozbyla platnosti.
          
          
(3) Stávající platná opatření se vztahují na dovozy z Ruska (antidumpingové clo ve výši 26,8 % a tři cenové závazky) a Rumunska (antidumpingová cla od 9,8 % do 38,2 % a čtyři cenové závazky).
          
          
2. Prozatímní přezkum a přezkum před pozbytím platnosti
          
          
(4) Dne  23. listopadu 2002  zveřejnila Komise oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti a prozatímního přezkumu antidumpingových opatření použitelných na dovozy některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa a nelegované oceli pocházejících z Polska, Ruska, České republiky, Rumunska a Slovenské republiky(5).
          
          
(5) O přezkum požádal jménem výrobců představujících většinový podíl celkové výroby některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa a nelegované oceli ve Společenství Výbor na obranu výrobního odvětví Evropské unie vyrábějícího bezešvé ocelové trubky.
          
          
(6) Žádost o přezkum před pozbytím platnosti se zakládá na obvinění z pokračování a opakovaného výskytu dumpingu a újmy v neprospěch výrobního odvětví Společenství. Žádost o prozatímní přezkum se zakládá na odůvodnění, že podoba a úroveň opatření nejsou vzhledem k dumpingu, který újmu působí, přiměřené.
          
          
(7) Přezkumná šetření ohledně Ruska a Rumunska nadále probíhají.
          
          
3. Dotyčný výrobek
          
          
(8) Kategorie výrobků, jichž se týká prozatímní přezkum a přezkum před pozbytím platnosti (čl. 11 odst. 2 a 3 základního nařízení) (dále jen  Ťdotyčný výrobekť ), jsou totožné s kategoriemi v nařízení (ES) č. 2320/97, tj.
          
a) bezešvými trubkami, ze železa nebo nelegované oceli, používanými pro ropovody a plynovody, o vnějším průměru nejvýše 406,4 mm;
          
b) bezešvými trubkami s kruhovým průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, taženými nebo válcovanými za studena, jinými než přesné trubky;
          
c) ostatními trubkami s kruhovým průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jinými než se závity nebo než vhodnými k řezání závitů, o vnějším průměru nejvýše 406,4 mm,
          
          
v současnosti kódů KN ex73041010, ex73041030, 73043199, 73043991 a 73043993. Tyto kódy KN se uvádějí jen pro informaci.
          
          
B. POSOUZENÍ SOUVISLOSTI MEZI ROZHODNUTÍM 2003/382/ES A NAŘÍZENÍM (ES) č. 2320/97
          
          
1. Řízení o jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže podle článku 81 Smlouvy o ES
          
          
(9) V rozhodnutí Komise 2003/382/ES (dále jen  Ťrozhodnutí o hospodářské soutěžiť )(6), byla několika výrobcům ze Společenství uložena pokuta za účast na dvou případech porušení ustanovení čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES.
          
          
(10) Po přijetí rozhodnutí o hospodářské soutěži se původně mělo za to, že možná souvislost s nařízením (ES) č. 2320/97, pokud by nějaká existovala, si nevyžaduje opětovné posouzení závěrů uvedeného nařízení. Ovšem po zveřejnění rozhodnutí o hospodářské soutěži upozornil jeden ze zúčastněných subjektů na problematiku možného vlivu jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže na platná antidumpingová opatření a poskytl další informace ohledně závěrů o újmě a příčinných souvislostech z nařízení (ES) č. 2320/97. Toto nařízení má za cíl posoudit, zda z rozhodnutí o hospodářské soutěži plynou důsledky pro antidumpingová opatření platná v současnosti.
          
          
2. Výrobek, jehož se týká rozhodnutí o hospodářské soutěži
          
          
(11) Dotyčnými výrobky podle rozhodnutí o hospodářské soutěži jsou bezešvé trubky a duté profily z uhlíkové oceli, zejména pak trubky a duté profily pro ropné a plynařské odvětví. Zahrnují dvě hlavní kategorie: potrubní trubky určené pro přepravu ropy a plynu na střední a krátkou vzdálenost na jedné straně a vrtné trubky, nazývané rovněž  ŤOCTGť , na straně druhé. Zatímco potrubní trubky mají kód KN ex730410, trubky OCTG lze zařadit do kódu KN 730421.
          
          
(12) Antidumpingové šetření se však týká širšího sortimentu výrobků než jen dotyčných výrobků podle rozhodnutí o hospodářské soutěži. Ze srovnání však plyne, že na výrobkové kategorie kódů KN ex73041010 a ex73041030, tj. potrubní trubky pro ropovody a plynovody o vnějším průměru nejvýše 406,4 mm, se patrně vztahuje jak antidumpingové šetření, tak i porušení pravidel hospodářské soutěže, ačkoli se jedná pouze o omezenou část trhu Společenství pro dotyčný výrobek.
          
          
3. Dotčení výrobci
          
          
(13) Na antidumpingovém šetření spolupracovalo deset výrobců ve Společenství, kteří představují více než 90 % celkové výroby šetřeného výrobku ve Společenství. Tři z uvedených deseti společností se podílely rovněž na porušení čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES.
          
          
4. Protiprávní jednání během posuzovaného období a uvažovaného období
          
          
(14) Období pro posouzení dumpingu a újmy trvalo od  1. září 1995  do  31. srpna 1996  (dále jen  Ťobdobí šetřeníť ), zatímco posouzení trendů určujících pro vyhodnocení újmy v antidumpingovém šetření zahrnulo období od ledna 1992 do konce období šetření, tedy do  31. srpna 1996  (dále jen  Ťuvažované obdobíť ).
          
          
(15) V průběhu období šetření a uvažovaného období došlo ke dvěma případům protiprávního jednání:
          
a) V kartelu EU-Japonsko porušili dotčení výrobci čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES svou účastí, spolu s dalšími výrobci, na dohodě, která mimo jiné upravovala dodržování příslušných domácích trhů pro bezešvé trubky a duté profily s běžným závitem, a to jak kategorie OCTG, tak i potrubních trubek. K protiprávnímu jednání docházelo od roku 1990 do roku 1995, ačkoli není možno jasně prokázat, kdy v roce 1995 přestalo fungovat.
          
b) V souběžném evropském kartelu porušili výrobci čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES tím, že v souvislosti s jednáním v rozporu s pravidly hospodářské soutěže uvedeným v písmeni a) uzavřeli smlouvy, jejichž výsledkem bylo sdílení dodávek trubek a dutých profilů OCTG s hladkými konci. Protiprávní jednání trvalo od roku 1991 do roku 1999 a u jednoho dotčeného výrobce v antidumpingovém šetření od roku 1993 do roku 1997.
          
          
          
(16) Protiprávní jednání uvedené v 15. bodu odůvodnění písm. b) nemělo na antidumpingové šetření přímý vliv, neboť dotyčný výrobek spadá do kódu KN 730421, tedy mimo působnost antidumpingového šetření.
          
          
(17) S ohledem na protiprávní jednání uvedené v 15. bodu odůvodnění písm. a) trvá doba časového přesahu období šetření a antidumpingového řízení a fungování kartelu EU-Japonsko od  1. září 1995  do  31. prosince 1995 . Pokud jde o uvažované období, přesah trval od ledna 1992 do  31. prosince 1995 .
          
          
5. Analýza
          
          
(18) Jak bylo uvedeno výše, dochází k částečnému časovému přesahu antidumpingového řízení a existence protisoutěžního jednání. Výrobek, jehož se týká jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, spadá částečně do působnosti antidumpingového řízení (12. bod odůvodnění). Období šetření a uvažované období v antidumpingovém řízení a období, v němž bylo zjištěno protiprávní jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, se částečně překrývají (17. bod odůvodnění). Někteří výrobci ve Společenství, kteří byli zapojeni do jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, byli i součástí výrobního odvětví Společenství podle definice v antidumpingovém řízení (13. bod odůvodnění).
          
          
(19) Vzhledem k tomu, že výrobky, zúčastněné společnosti a časová období obou řízení se překrývají jen z části, dospělo se k závěru, že důsledek tohoto jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže ovlivnil antidumpingové šetření, z nějž vycházejí konečná cla uložená v roce 1997, v omezené míře. Při vyloučení údajů od společností, u nichž se zjistilo, že porušily čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES, se navíc zdá, že výsledky jsou nadále srovnatelné s výsledky, k nimž se dospělo na základě údajů od všech deseti spolupracujících výrobců ve Společenství, včetně těch, kteří se účastnili výše uvedeného jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, tedy že k dumpingu působícímu újmu by docházelo i tak. Proto je velmi nepravděpodobné, že jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže na straně zmíněných výrobců ve Společenství mělo podstatný vliv na původní závěry antidumpingového šetření. Nelze však s jistotou potvrdit, že za nepřítomnosti uvedeného jednání v rozporu s hospodářskou soutěží by celkové podmínky na trhu byly stejné.
          
          
6. Závěr
          
          
(20) S ohledem na výše uvedené se považuje za vhodné, aby se nadále nepoužívalo nařízení (ES) č. 2320/97. Tento krok je v souladu se zásadami řádné správy a dobré správní praxe. Navíc je třeba upozornit, že v souvislosti s probíhajícím prozatímním přezkumem a přezkumem před pozbytím platnosti by měly být v blízké budoucnosti k dispozici nové závěry, které umožní posouzení do budoucna, které se bude opírat o údaje nepochybně neovlivněné jednáním v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Do uzavření probíhajících přezkumů by se cla neměla vybírat. Z výše uvedeného rovněž plyne, že v současnosti platné závazky se do výsledku probíhajících přezkumů nepoužívají.
          
          
(21) Zúčastněné strany byly informovány o záměru nadále nepoužívat opatření stanovená v nařízení (ES) č. 2320/97. Rovněž jim byla poskytnuta lhůta, ve které mohly v reakci na toto oznámení podat námitku.
          
          
(22) Ústní i písemné argumenty předložené stranami byly zváženy a v příslušných případech k nim bylo přihlédnuto,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V nařízení (ES) č. 2320/97 se vkládá nový článek, který zní:
          
  ŤČlánek 8
          
Články 1, 2 a 3 se nepoužijí ode dne  21. července 2004 .ť
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  16. července 2004 .
          
  Za Radu
          
A.  Nicola>ISO_1>ď>ISO_2>
          
  předseda
          
(1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          
(2) Úř. věst. L 322, 25.11.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 235/2004 (Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 11).
          
(3) Úř. věst. L 322, 25.11.1997, s. 63.
          
(4) Úř. věst. L 23, 28.1.2000, s. 78.
          
(5) Úř. věst. C 288, 23.11.2002, s. 2.
          
(6) Úř. věst. L 140, 6.6.2003, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.