Nařízení Komise (ES) č. 1326/2004 ze dne 19. července 2004, stanovující konečnou výši pomoci pro sušenou píci pro prodejní období 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1326/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1326/2004 ze dne  19. července 2004 , stanovující konečnou výši pomoci pro sušenou píci pro prodejní období 2003/04
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 603/95 ze dne  21. února 1995  o společné organizaci trhu se sušenými krmivy(1), a zejména na článek 18 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Výše uvedené nařízení (ES) č. 603/95 stanovuje v čl. 3 odst. 2 a 3 výši pomoci poskytované podnikům zpracovávajícím dehydratovanou píci a píci sušenou na slunci pro obchodní období 2003/04, a to v mezích maximálních garantovaných množství uvedených v čl. 4 odst. 1 a 3 tohoto nařízení.
          
          
(2) Informace poskytnuté členskými státy Komisi v souladu s čl. 15 písm. a) druhou odrážkou nařízení Komise (ES) č. 785/95 ze dne  6. dubna 1995 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy(2), uvádějí, že maximální garantované množství dehydratované píce bylo překročeno a že maximální garantované množství píce sušené na slunci překročeno nebylo.
          
          
(3) Z tohoto důvodu je vhodné uvést, že výše pomoci stanovená výše uvedeným nařízením (ES) č. 603/95 musí být v souladu s článkem 5 tohoto nařízení pro dehydratovanou píci snížena; že pro píci sušenou na slunci bude pomoc vyplacena příjemcům v plné výši.
          
          
(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro sušená krmiva,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Pro obchodní období 2003/04 bude pomoc týkající se sušené píce stanovená nařízením Rady (ES) č. 603/95, jejíž výše je pro dehydratovanou píci uvedena v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení a pro píci sušenou na slunci v čl. 3 odst. 3, vyplacena následovně:
          
a) výše pomoci pro dehydratovanou píci je snížena na 66,45 EUR za tunu ve všech členských státech;
          
b) pomoc pro píci sušenou na slunci je vyplacena v plné výši.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetí den následující po dni jeho vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  19. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 63, 21.3.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 79, 7.4.1995, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1413/2001 (Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 8).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.