Nařízení Komise (ES) č. 1331/2004 ze dne 20. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1638/98 o programech aktivit pěstitelů oliv pro hospodářský rok 2004/05

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1331/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1331/2004 ze dne  20. července 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1638/98 o programech aktivit pěstitelů oliv pro hospodářský rok 2004/05
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1638/98 ze dne  20. července 1998 , kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o vytvoření společné organizace trhu v odvětví tuku(1), a zejména na čl. 4  bis  odst. 3 první pododstavec druhou odrážku a čl. 4  bis  odst. 4 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1334/2002(2) stanovuje pro hospodářský rok 2002/03 a 2003/04 pravidla pro schválení a programy aktivit vytvořených organizacemi pěstitelů oliv, které jsou financovány Společenstvím podle článku 4  bis  nařízení (ES) č. 1638/98.
          
          (2) Je třeba prodloužit provádění těchto pravidel na rok 2004/05, protože nařízení (ES) č. 865/2004 mění článek 5 nařízení Rady č. 136/66/EHS(3), aby se pro uvedené období zachoval současný režim podpor pro výrobu olivového oleje, který tvoří základ prostředků, z nichž se financují programy aktivit sestavené organizacemi pěstitelů.
          
          (3) Je třeba následně změnit nařízení (ES) č. 1334/2002.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1334/2002 se mění takto:
          1. Název se nahrazuje tímto:
           ŤNařízení Komise (ES) č. 1334/2002, které stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1638/98 o programech aktivit sestavených organizacemi pěstitelů oliv pro hospodářský rok 2002/03, 2003/04 a 2004/05ť .
          
          2. V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
           Ť1. Toto nařízení stanovuje pro hospodářské roky 2002/03, 2003/04 a 2004/05 prováděcí pravidla pro použití čl. 4  bis  odst. 1 nařízení (ES) č. 1638/98 ke schválení a k programům aktivit výrobců a jejich sdružení, mezioborových organizací a dalších subjektů z odvětví olivového oleje, oliv a stolních oliv podle uvedeného odstavce.ť
          
          3. V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
           Ť1. Pro schválení za celé období, na něž se toto nařízení vztahuje, musí organizace pěstitelů oliv předložit ještě před termínem, který stanoví členský stát a nejpozději do  31. května 2003 , žádost dokládající, že tato organizace splňuje podmínky stanovené v článku 2. Pro schválení pouze na hospodářský rok 2004/05 je mezním termínem pro podání žádosti, který stanovuje členský stát, nejpozději  30. září 2004 .ť
          
          4. Článek 5 se mění takto:
          a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
           Ť1. Programy aktivit, které jsou schválené pro financování Společenstvím podle čl. 4  bis  odst. 1 nařízení (ES) č. 1638/98, jsou tvořeny aktivitami uvedenými v článku 4 tohoto nařízení a jsou v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2002/03 a 2003/04 realizovány mezi  1. listopadem 2002  a  31. říjnem 2004  a v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2004/05 mezi  1. listopadem 2004  a  31. říjnem 2005 .ť ;
          
          b) v odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
           ŤVšechny organizace pěstitelů oliv, které byly schváleny v souladu s tímto nařízením nebo které podaly žádost o schválení, mohou podat žádost o financování Společenstvím pro jediný program aktivit za dané období, a to před termínem, který stanoví členský stát a nejpozději  31. května 2003  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2002/03 a 2003/04, nebo do  30. září 2004  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2004/05.ť
          
          
          5. V čl. 6 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
           ŤNejpozději  31. července 2003  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2002/03 a 2003/04, nebo  31. října 2004  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2004/05 členský stát schvaluje programy aktivit těch organizací, kterým přiznal odpovídající národní financování. Členský stát o tom informuje dotyčné organizace pěstitelů oliv.ť
          
          6. Článek 8 se mění takto:
          a) v odstavci 2 se vkládá pododstavec, který zní:
           ŤV případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2004/05 předá členský stát organizaci pěstitelů oliv celou částku uvedenou v odstavci 1, a to v průběhu prvního měsíce po schválení daného programu.ť ;
          
          b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
           Ť4. Před termínem, který stanoví členský stát, a nejpozději  31. května 2004 , organizace pěstitelů oliv, jejichž program aktivit spadající do hospodářského roku 2002/03 a 2003/04 byl schválen, mohou předložit žádost o osvobození od záruky uvedené v odstavci 3, a to až do částky rovnající se polovině skutečných výdajů. Členský stát stanoví a kontroluje průkazní dokumenty, které se přikládají k žádosti a osvobozují dané záruky, a to nejpozději během druhého měsíce po předložení žádosti.ť
          
          
          7. Článek 9 se mění takto:
          a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
           Ť1. Organizace pěstitelů oliv může podat žádost o vyplacení financování Společenstvím podle odstavce 4  bis  nařízení (ES) č. 1638/98, případně jeho části, u kompetentního státního úřadu před termínem, který stanoví členský stát, a nejpozději  31. ledna 2005 , v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2002/03 a 2003/04, nebo  31. ledna 2006  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2004/05.
          Financování Společenstvím, které odpovídá žádostem podaným po termínu stanoveném v prvním pododstavci, je sníženo o částku ve výši 1 % za každý pracovní den zpoždění. Žádosti podané po  25. únoru 2005  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2002/03 a 2003/04, nebo po  25. únoru 2006  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2004/05 jsou nepřijatelné.ť ;
          
          b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
           Ť3. Pro aktivity ukončené před  31. říjnem 2004  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2002/03 a 2003/04, nebo před  31. říjnem 2005  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2004/05, jejichž proplacení je provedeno po konci měsíce následujícího po stanoveném hraničním termínu, se naplánované financování Společenstvím snižuje o 1 % za každý den zpoždění v prvních třiceti dnech po 30. listopadu a o 2 % za každý den zpoždění navíc.ť
          
          
          8. Odstavec 11 se mění takto:
          a) do odstavce 1 se vkládá tento pododstavec:
           ŤČlenské státy bez prodlení předloží Komisi všechny relevantní informace o národních prováděcích pravidlech uvedených v prvním pododstavci včetně jejich změn.ť ;
          
          b) odstavce 1  bis  a 2 se nahrazují takto:
           Ť1  bis  Nejpozději  28. února 2003  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2002/03 a 2003/04, nebo  28. února 2005  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2004/05 informují členské státy Komisi o svých rozhodnutích týkajících se daného hospodářského období podle odchylky od článku 20  quinquies  odst. 1 nařízení č. 136/66/EHS, kterou stanovuje článek 3 nařízení (ES) č. 1873/2002.
          2. Do  5. září 2003  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2002/03 a 2003/04, nebo do  5. prosince 2004  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2004/05 informují členské státy Komisi o svých rozhodnutích týkajících se daného hospodářského období podle odchylky od článku 5 odst. 9 nařízení č. 136/66/EHS, kterou stanovuje článek 3 nařízení (ES) č. 1873/2002.
          Do  5. září 2003  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2002/03 a 2003/04, nebo do  5. prosince 2004  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2004/05 předají členské státy Komisi údaje o schválených organizacích pěstitelů oliv a schválených programech aktivit spolu s jejich charakteristikami, které se dělí podle typů organizací výrobců podle článku 2 tohoto nařízení, podle krajových oblastí a dále částek z rezervovaných fondů podle čl. 4  bis  odst. 1 nařízení (ES) č. 1638/98, pro jednotlivá hospodářská období pak podle oborů činností.ť ;
          
          c) v odst. 3 prvním pododstavci se úvodní věta nahrazuje takto:
           ŤNejpozději  30. dubna 2005  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2002/03 a 2003/04, nebo  30. dubna 2006  v případě programů aktivit spadajících do hospodářského roku 2004/05 předloží členské státy Komisi zprávu o provedení tohoto nařízení, kterou tvoří minimálně tyto dvě části:ť .
          
          
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmý den po dni vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  20. července 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 32. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97).
          (2) Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 631/2003 (Úř. věst. L 92, 9.4.2003, s. 6).
          (3) Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.