Nařízení Komise (ES) č. 1336/2004 ze dne 20. července 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v červenci 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1336/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1336/2004 ze dne  20. července 2004 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, podaným v červenci 2004
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1202/2004 ze dne  29. června 2004  o otevření a správě celní kvóty pro dovoz mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm (od  1. července 2004  do  30. června 2005 )(2), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1202/2004 stanoví počet kusů mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm, který lze dovézt za zvláštních podmínek v období od  1. července  do  30. září 2004 . Množství, na která byly podány žádosti, jsou vyšší než množství, která jsou dostupná. Množství, na která byly podány žádosti, by proto měla být poměrně snížena podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1202/2004,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Každé žádosti o udělení dovozních licencí podaných během července 2004 podle čl. 3 odst. 3 druhého pododstavce třetí odrážky nařízení (ES) č. 1202/2004 se vyhovuje v rozsahu 9,1676 % požadovaného množství.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  21. července 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
           V Bruselu dne  20. července 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 19.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.