Nařízení Komise (ES) č. 1340/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1340/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1340/2004 ze dne  22. července 2004 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne  23. července 1987  o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku(1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví nomenklaturu zboží, dále jen  Ťkombinovanou nomenklaturuť , která je uvedena v příloze I tohoto nařízení.
          
          (2) Aby se mohl určit obsah přidaného cukru v ovocných šťávách čísla 2009, zahrnulo nařízení (EHS) č. 2658/87 do své doplňkové poznámky 5 a) kapitoly 20 kombinované nomenklatury určitý počet hodnot stanovených nařízením Rady (EHS) č. 950/68 ze dne  28. června 1968  o společném celním sazebníku(2). Hodnota pro jablečnou šťávu činila 11.
          
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 1776/2001 ze dne  7. září 2001 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku(3), vložilo doplňkovou poznámku 5 b) kapitoly 20, kterou se mění doplňková poznámka 5 kombinované nomenklatury. Podle doplňkové poznámky 5 b) ovocná šťáva s přidaným cukrem si může uchovat svůj původní charakter ovocné šťávy čísla 2009 pouze v případě, že obsahuje nejméně 50 % ovocné šťávy.
          
          (4) Způsob výpočtu obsahu ovocné šťávy, který používá Brixovu hodnotu stanovenou podle doplňkové poznámky 2 b) kapitoly 20 kombinované nomenklatury a paušální hodnotu zahrnutou v doplňkové poznámce 5 a) kapitoly 20 je popsaný ve vysvětlivce čísla 2009 kombinované nomenklatury(4).
          
          (5) Vzhledem ke vstupu v platnost nařízení (ES) č. 1776/2001 a k vysvětlivce čísla 2009, se ukázalo, že některé koncentrované jablečné šťávy s Brixovou hodnotou nižší než 67 byly na základě uplatnění poznámky 5 a v důsledku výsledku výpočtu obsahu jablečné šťávy podle vysvětlivky čísla 2009 vyloučeny z tohoto čísla, i když se jednalo o přírodní jablečné šťávy bez přidaného cukru, ze kterých byla odstraněna voda za účelem získání koncentrované jablečné šťávy.
          
          (6) Vědecké studie mimoto ukázaly, že od roku 1968, kdy byla stanovena paušální hodnota 11 pro jablečné šťávy, byly vypěstovány nové odrůdy jablek, které byly použity na výrobu koncentrovaných jablečných šťáv. Vysoký stupeň kyselosti těchto nových odrůd umožňuje nekoncentrovaným jablečným šťávám dosáhnout průměrné Brixovy hodnoty 13. Aby tedy nebyly vyloučeny některé přírodní jablečné šťávy vyrobené z těchto nových odrůd z čísla 2009, je třeba přehodnotit hodnotu 11 stanovenou v roce 1968 a zvýšit ji na hodnotu 13.
          
          (7) Proto je třeba pozměnit doplňkovou poznámku 5 a) kapitoly 20 kombinované nomenklatury, uvedenou v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 vypuštěním údaje  Ť- jablečná šťáva: 11ť  a jeho připojením k údaji  Ť- šťáva z ostatního ovoce nebo zeleniny včetně šťávových směsí: 13ť
          
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V doplňkové poznámce 5 a) kapitoly 20 kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 se vypouští druhá odrážka  Ť- jablečná šťáva: 11ť .
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  22. července 2004 .
           Za Komisi
          Frederik  Bolkestein
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2344/2003 (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 38).
          (2) Úř. věst. L 172, 22.7.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3529/87 (Úř. věst. L 336, 26.11.1987, s. 3).
           (3) Úř. věst. L 240, 8.9.2001, s. 3.
          (4) Úř. věst. C 256, 23.10.2002, s. 84.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.