Nařízení Komise (ES) č. 1342/2004 ze dne 22. července 2004 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1342/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1342/2004 ze dne  22. července 2004  o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3448/93 ze dne  6. prosince 1993  o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne  13. července 2000 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad(2), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Sdělení členských států podle čl. 8 odst. 2 nařízení Komise č. 1520/2000 ukazují, že celková částka obdržených žádostí dosahuje 443844247 EUR, zatímco částka, která je k dispozici pro osvědčení o náhradě použitelná v období od  1. srpna 2004  podle čl. 8 odst. 4 nařízení Komise 1520/2000, činí 31519560 EUR.
          
          (2) Koeficient snížení bude vypočten podle čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000. Tento koeficient by tudíž měl být použit na částky požadované ve formě osvědčení o náhradě použitelných od  1. srpna 2004  v souladu s čl. 8 odst. 6 nařízení Komise 1520/2000,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na částky žádostí o osvědčení o náhradě použitelných od  1. srpna 2004  se použije koeficient snížení ve výši 0,929.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  22. července 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu,  22. července 2004 .
           Za Komisi
          Olli  Rehn
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          (2) Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.