Nařízení Komise (ES) č. 1347/2004 ze dne 23. července 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v červenci 2004 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1347/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1347/2004 ze dne  23. července 2004 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v červenci 2004 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne  14. prosince 2001 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót(2), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Žádosti, které byly podány od  1.  do  10. července 2004  ohledně některých produktů uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 2535/2001, se vztahují na vyšší množství, než jaká jsou k dispozici. Je proto vhodné stanovit pro požadovaná množství koeficienty přidělení,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na množství, o něž bylo požádáno v dovozních licencích na období od  1.  do  10. července 2004  ohledně produktů, které spadají do kvót uvedených v částech I.A a I.B, body 5 a 6, částech I.C, I.D, I.E, částech I.F, I.G a I.H přilohy I nařízení (ES) č. 2535/2001, se použijí koeficienty přidělení stanovené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  24. července 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  23. července 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          (2) Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 748/2004 (Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 3).
          PŘILOHA I. A.
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA I. B
          
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA I. C
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA I. D
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA I. E.
          
          
          >TABELPOSITION>
          PRILOHA I. F.
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA I. G
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘILOHA I. H.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.