Nařízení Rady (ES) č. 1353/2004 ze dne 26. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1353/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1353/2004 ze dne  26. července 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj Rady 2004/510/SZBP ze dne  10. června 2004 , kterým se mění společný postoj 2004/31/SZBP o uvalení embarga na vývoz zbraní, střeliva a vojenské výzbroje do Súdánu(1),
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Společný postoj Rady 2004/31/SZBP(2) uvaluje embargo na vývoz zbraní, střeliva a vojenské výzbroje do Súdánu, včetně zákazu poskytování technické a finanční pomoci v souvislosti s vojenskými činnostmi v Súdánu. Zákaz poskytování technické a finanční pomoci v souvislosti s vojenskými činnostmi je na úrovni Společenství proveden nařízením (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu(3).
          
          (2) S ohledem na nedávný vývoj v Súdánu a v celé oblasti, včetně podpisu Humanitární dohody o příměří dne 8. dubna v Darfuru, a na plánované zapojení komise pro příměří vedené Africkou unií byl společný postoj 2004/31/SZBP změněn společným postojem 2004/510/SZBP ze dne  10. června 2004 , kterým se umožnila dodatečná výjimka z embarga pro operace Africké unie na řešení krizí.
          
          (3) Tato výjimka se rovněž vztahuje na embargo na poskytování některé finanční a technické pomoci. Nařízení (ES) č. 131/2004 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          
          (4) Aby se zajistila co nejrychlejší použitelnost uvedené výjimky, mělo by toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost a být použitelné ode dne přijetí společného postoje 2004/510/SZBP,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 131/2004 se článek 4 nahrazuje tímto:
           ŤČlánek 4
          1. Odchylně od článků 2 a 3 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze povolit poskytnutí financování a finanční a technické pomoci v souvislosti s
          a) nesmrtícím vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy na výstavbu institucí OSN, Africké unie, EU a Společenství;
          b) materiálem určeným pro operace EU a OSN na řešení krizí;
          c) odminovávacím zařízením a materiálem používaným při odminovávání;
          d) operacemi Africké unie na řešení krizí, včetně materiálu určeného pro tyto operace.
          
          2. Pro opatření, která byla již provedena, se neudělují žádná povolení.ť
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Použije se ode dne  10. června 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  26. července 2004 .
           Za Radu
          B.  Bot
           předseda
          (1) Úř. věst. L 209, 11.6.2004, s. 28.
          (2) Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 55. Společný postoj naposledy pozměněný společným postojem 2004/510/SZBP (Úř. věst. L 209, 11.6.2004, s. 28).
          (3) Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.