Nařízení Komise (ES) č. 1355/2004 ze dne 26. července 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních práv pro dovoz živého skotu o váze 80 až 300 kg, podaným v červenci 2004 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1204/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1355/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1355/2004 ze dne  26. července 2004 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních práv pro dovoz živého skotu o váze 80 až 300 kg, podaným v červenci 2004 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1204/2004
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 z  17. května 1999  o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1204/2004 ze dne  29. června 2004  o prováděcích pravidlech pro celní kvóty pro živý skot o váze 80 až 300 kg původem z Bulharska nebo Rumunska (od  1. července 2004  do  30. června 2005 )(2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1204/2004 stanovuje počet kusů živého skotu o váze 80 až 300 kg původem z Bulharska nebo Rumunska, který může být v období od  1. července 2004  do  31. prosince 2004  za zvláštních podmínek dovezen.
          
          (2) Množství, pro něž byly podány žádosti o udělení dovozních práv v měsíci červenci 2004, přesahují množství, která jsou k dispozici. Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1204/2004 je třeba stanovit jednotné procento pro snížení požadovaného množství,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Každé žádosti o udělení dovozní licence podané v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1204/2004 se vyhovuje v rozsahu 3,1833 % požadovaného množství.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dne  27. července 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
           V Bruselu dne  26. července 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 32.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.