Nařízení Komise (ES) č. 1356/2004 ze dne 26. července 2004, týkající se povolení na deset let pro doplňkovou látku Elancoban v krmivech, patřící ke skupině kokcidiostatik a jiných léčebných látek(Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1356/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1356/2004 ze dne  26. července 2004 , týkající se povolení na deset let pro doplňkovou látku Elancoban v krmivech, patřící ke skupině kokcidiostatik a jiných léčebných látek (Text s významem pro EHP)
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne  23. listopadu 1970  o doplňkových látkách v krmivech(1), a zejména na článek 9g odst. 5 písm. b) této směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu se směrnicí 70/524/EHS byla kokcidiostatika uvedená v příloze I této směrnice před  1. lednem 1988  provizorně schválena od  1. dubna 1998  a převedena do kapitoly I přílohy B vzhledem k jejich přehodnocení jako přídavné látky v souvislosti s osobou zodpovědnou za jejich uvedení do oběhu. Přípravek z monenzinátu sodného, Elancoban, je přídavná látka patřící do skupiny Kokcidiostatika a jiné léčebné látky uvedené v kapitole I přílohy B směrnice 70/524/EHS.
          
          (2) Osoba zodpovědná za uvedení Elancobanu do oběhu podala žádost o povolení a dokumentaci podle článku 9g odst. 2 a 4 této směrnice.
          
          (3) Čl. 9g odst. 6 směrnice 70/524/EHS umožňuje automatické prodloužení období schválení pro dotyčné přídavné látky, dokud Komise nerozhodne, v případě že z důvodů mimo kontrolu držitele povolení nebude žádost rozhodnuta před datem vypršení povolení. Toto ustanovení platí pro povolení Elancobanu. Dne  26. dubna 2001  požádala Komise Vědecký výbor pro výživu zvířat o celkové vyhodnocení rizik a tato žádost byla následně postoupena Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin. Během přehodnocování bylo podáno několik žádostí o další informace, v důsledku čehož nebylo možné dokončit přehodnocení ve lhůtě požadované v článku 9g.
          
          (4) Vědecký panel o přídavných látkách a výrobcích nebo látkách používaných k výživě zvířat přiřazený k Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin došel k příznivému stanovisku ohledně bezpečnosti a účinnosti Elancobanu pro kuřata na rýkrm, kuřice, krocany a krůty.
          
          (5) Přehodnocení Elancobanu provedené komisí ukázalo, že podmínky stanovené směrnicí 70/524/EHS jsou splněny. Proto by měl být Elancoban povolen na deset let jako přídavná látka v souvislosti s osobou zodpovědnou za její uvedení do oběhu a jako přídavná látka uvedená v kapitole I seznamu, na nějž odkazuje čl. 9t písm. b) této směrnice.
          
          (6) Jelikož se povolení pro tuto přídavnou látku nyní vztahuje k osobě zodpovědné za její uvedení do oběhu a nahrazuje předchozí povolení, které se k žádné konkrétní osobě nevztahovalo, je vhodné toto posledně jmenované povolení zrušit.
          
          (7) Jelikož neexistují bezpečnostní důvody pro okamžité stažení výrobku monenzinát sodný z trhu, je vhodné ponechat šestiměsíční přechodné období na likvidaci stávajících zásob této přídavné látky.
          
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Kapitola I přílohy B směrnice 70/524/EHS se mění následujícím způsobem:
           Maže se přídavná látka monenzinát sodný, patřící do skupiny Kokcidiostatika a jiné léčebné látky.
          Článek 2
           Přídavná látka Elancoban, patřící do skupiny Kokcidiostatika a jiné léčebné látky, jak je stanoveno v příloze k tomuto nařízení, se povoluje k používání při výživě zvířat podle podmínek stanovených v této příloze.
          Článek 3
          Povoluje se šestiměsíční období ode dne, kdy toto nařízení vstoupí v platnost, ke spotřebování stávajících zásob monenzinátu sodného.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetí den od uveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  26. července 2004 .
           Za Komisi
          David  Byrne
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1756/2002 (Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1).
          PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.