Nařízení Komise (ES) č. 1361/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1518/2003 o prováděcích pravidlech k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1361/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1361/2004 ze dne  28. července 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1518/2003 o prováděcích pravidlech k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne  29. října 1975  o společné organizaci trhu v odvětví vepřového masa(1), a zejména čl. 8, odst. 2 a čl. 13, odst. 12 tohoto nařízení,
          vzhledem k tomu, že:
          (1) Ekonomické podmínky vývozních trhů vepřového masa jsou velice různé a vyžadují odlišení podmínek, za kterých se přiznávají vývozní náhrady na výroky z tohoto odvětví. Aby se co nejlépe přizpůsobily přidělovací metody množství, která mohou být s náhradou vyvezena, a byla zajištěna účinnost ve věci použití využitelných zdrojů podle čl. 13, odst. 2 nařízení (EHS) č. 2759/75, je třeba rozšířit podmínky stanovené v čl. 3 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1518/2003(2), za nichž může Komise zavést opatření s cílem omezit podání žádostí o vývozní licence během lhůty na rozmyšlenou stanovenou po podání žádostí. Je třeba zajistit, aby se tato opatření mohla zavádět podle použití.
          
          (2) Je třeba následně změnit nařízení (ES) č. 1518/2003.
          
          (3) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru vepřového masa,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 3 nařízení (ES) č. 1518/2003 se mění takto:
          1. Odstavec 4 se nahrazuje tímto:
           Ť4. Pokud by vydání vývozních licencí vedlo nebo mohlo vést k přesažení využitelných rozpočtových částek nebo k vyčerpání maximálních množství, která mohou být s náhradou vyvezena během daného období s ohledem na limity stanovené v čl. 13 odst. 11 nařízení (EHS) č. 2759/75, nebo které by nemohly zajistit kontinuitu vývozů po zbytek daného období, Komise může:
          a) stanovit jednotné procento pro přijetí požadovaných množství;
          b) zamítnout žádosti, pro něž ještě nebyly přiznány vývozní licence;
          c) pozastavit příjem žádostí o vývozní licence na období maximálně pěti pracovních dnů s výhradou možnosti pozastavení na delší období, které se rozhodne v souladu s postupem podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2759/75.
          
          V případě stanoveném v prvním pododstavci, bod c) jsou žádosti o vývozní licence podané v období dočasného pozastavení nepřijatelné.
          Opatření uvedená v prvním pododstavci mohou být zavedena nebo přizpůsobena podle kategorií výrobků nebo destinací.ť
          
          2. Vkládá se tento odstavec 4a:
           Ť4a. Opatření uvedená v odstavci 4 mohou být zavedena v případě, že se žádosti o vývozní licence týkají množství, která přesahují nebo mohou přesahovat množství normálního odbytu pro jednotlivé destinace, a kdy je vydání požadovaných licencí spojeno s rizikem spekulace, narušení konkurence mezi subjekty, nebo narušení dotyčných výměn nebo trhu v rámci Společenství.ť
          
          
          Článek 2
          Toto nařízení nabývá účinnosti třetí den po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  28. července 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1365/2000 (Úř. věst. L 156, 29.6.2000, s. 5).
          (2) Úř. věst. L 217, 29.8.2003, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 130/2004 (Úř. věst. L 19, 27.1.2004, s. 14).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.