Nařízení Komise (ES) č. 1365/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví koeficient přidělení pro množství neloupané rýže nabídnutá k intervenci pro třetí tranši hospodářského roku 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1365/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1365/2004 ze dne  28. července 2004 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro množství neloupané rýže nabídnutá k intervenci pro třetí tranši hospodářského roku 2003/04
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne  22. prosince 1995  o společné organizaci trhu s rýží(1),
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu s rýží(2),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 708/98 ze dne  30. března 1998  o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a stanovení opravných částek, jakož i přirážek a srážek, které mají být použity(3), a zejména na čl. 4 odst. 4 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 3a nařízení (ES) č. 708/98 se množství neloupané rýže způsobilé pro intervenci během hospodářského roku 2003/04 rozdělují do dvou národních tranší a třetí tranše společné pro Společenství. Za účelem stanovení množství, která mají být přidělena v této třetí tranši, členské státy sdělily Komisi, v souladu s čl. 4 odst. 4 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 708/98, množství neloupané rýže nabídnutá k intervenci.
          
          (2) Vzhledem k tomu, že celkové nabídnuté množství převyšuje množství, které je k dispozici, je třeba uplatnit koeficient přidělení na množství. Tento koeficient je vypočítán tak, že celkové přidělené množství, s ohledem na minimální množství každé nabídky, je nižší nebo rovno množství, které je k dispozici,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Koeficient přidělení pro množství uvedená v čl. 4 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 708/98 se stanoví na 0,860675.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  28. července 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27). Zrušuje se nařízením (ES) č. 1785/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96) s účinkem ode dne použitelnosti uvedeného nařízení.
          (2) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení ve znění smlouvy o přistoupení z roku 2003.
          (3) Úř. věst. L 98, 31.3.1998, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1107/2004 (Úř. věst. L 211, 12.6.2004, s. 14).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.