Nařízení Komise (ES) č. 1367/2004 ze dne 28. července 2004, kterým se schvalují převody mezi množstevními limity pro textilní zboží a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1367/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1367/2004 ze dne  28. července 2004 , kterým se schvalují převody mezi množstevními limity pro textilní zboží a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne  12. října 1993  o společných pravidlech pro dovoz určitých textilních výrobků ze třetích zemí(1), a zvláště s ohledem na článek 7 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 5 dohody uzavřené mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikou o obchodu s textilními výrobky(2), jež byla parafována dne  9. prosince 1988  a schválena rozhodnutím Rady 90/647/EHS naposledy pozměněné a doplněné dohodou ve formě výměny dopisů, jež byla parafována dne  19. května 2000  a schválena rozhodnutím Rady 2000/787/ES(3), stanoví, že mohou být mezi kvótovými roky prováděny převody. Tato ustanovení o flexibilitě byla sdělena Orgánu pro sledování textilních materiálů Světové obchodní organizace po přistoupení Číny k této organizaci.
          
          (2) Dodatek B přílohy V nařízení (EHS) č. 3030/93 stanoví množstevní limity pro textilní zboží a oděvní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky, a které jsou používány výhradně na evropských trzích.
          
          (3) Dne  12. září 2003  Čínská lidová republika předložila žádost o převody množství z kvótového roku 2003 do kvótového roku 2004.
          
          (4) Převody vyžádané Čínskou lidovou republikou spadají pod omezující limity ustanovení o flexibilitě, uvedených v článku 5 dohody uzavřené mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikou o obchodu s textilními výrobky, jak je stanoveno ve sloupci 9 přílohy VIII nařízení (EHS) č. 3030/93.
          
          (5) Je účelné vyhovět žádosti v rozsahu, v němž jsou množství přípustná.
          
          (6) Pro toto nařízení je žádoucí, aby vstoupilo v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení, aby jej tak mohly hospodářské subjekty s prospěchem využít co nejdříve.
          
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil, který byl založen článkem 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Převody mezi množstevními limity pro textilní zboží pocházející z Čínské lidové republiky, jak jsou stanoveny dohodou uzavřenou mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou o obchodu s textilními výrobky, se povolují pro kvótový rok 2004 v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské Unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  28. července 2004 .
           Za Komisi
          Pascal  Lamy
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení Rady naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 487/2004 (Úř. věst. L 79, 17.3.2004, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 352, 15.12.1990, s. 1.
          (3) Úř. věst. L 314, 14.12.2000, s. 13.
          PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.