Nařízení Komise (ES) č. 1378/2004 ze dne 29. července 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1378/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1378/2004 ze dne  29. července 2004 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
           s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne  29. záři 2003  o společné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.
          
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 1517/95 ze dne  29. června 1995  o prováděcích pravidlech k nařízení (ES) č. 1784/2003, co se týče dovozního a vývozního režimu pro krmné směsi z obilovin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95 o zvláštních prováděcích pravidlech k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži(2), stanovuje v článku 2 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady poskytované pro tyto produkty.
          
          (3) Při tomto výpočtu musí být vzat v úvahu také obsah produktů z obilovin. Za účelem zjednodušení by náhrada měla být vyplácena pro dvě kategorie  Ťproduktů z obilovinť , totiž kukuřici, nejběžněji používanou obilovinu pro výrobu krmných směsí určených na vývoz, a produkty z kukuřice na jedné straně a pro jiné obiloviny na straně druhé; druhá kategorie zahrnuje libovolné produkty z obilovin kromě kukuřice a produkty vyrobené z kukuřice. Náhrada musí být poskytnuta pro množství produktů obilovin obsažené v daném krmivu.
          
          (4) Výše náhrady musí zohlednit možnosti a podmínky prodeje těchto produktů na světovém trhu, potřebu zamezit narušení trhu Společenství a ekonomický aspekt vývozu.
          
          (5) S ohledem na současnou situaci na trhu s obilovinami, především na vyhlídky v oblasti dodávek, je třeba zrušit vývozní náhrady.
          
          (6) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní náhrady pro krmné směsi uvedené v nařízení (ES) č. 1784/2003 a podléhající nařízení (ES) č. 1517/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  30. července 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  29. července 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          (2) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 51.
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne  29. července 2004 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.