Nařízení Komise (ES) č. 1380/2004 ze dne 29. července 2004 o rozhodnutí nevybrat žádnou nabídku v souvislosti s 1. dílčím nabídkovým řízením pro bílý cukr vyhlášeným v rámci stálého nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1327/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1380/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1380/2004 ze dne  29. července 2004  o rozhodnutí nevybrat žádnou nabídku v souvislosti s 1. dílčím nabídkovým řízením pro bílý cukr vyhlášeným v rámci stálého nabídkového řízení uvedeného v nařízení (ES) č. 1327/2004
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne  19. června 2001  o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 ze dne  19. července 2004 , kterým bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení ke stanovení vývozních dávek a/nebo vývozních náhrad pro bílý cukr pro hospodářský rok 2004/05(2), vyžaduje, aby pro vývoz tohoto cukru byla vyhlášena dílčí nabídková řízení. Podle čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení lze učinit rozhodnutí nevybrat v souvislosti s tímto konkrétním dílčím nabídkovým řízením žádnou nabídku.
          
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V souvislosti s 1. dílčím nabídkovým řízením pro bílý cukr vyhlášeným v souladu s nařízením (ES) č. 1327/2004, pro které vypršela lhůta pro podání nabídky dne  29 července 2004 , nebude vybrána žádná nabídka.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  30. července 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  29. července 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          (2) Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 23.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.