Nařízení Rady (ES) č. 1386/2004 ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO o uplatňování některých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Ruské federace

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1386/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1386/2004 ze dne  26. července 2004 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO o uplatňování některých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Ruské federace
          
          
RADA EVROPSKÉ UNIE,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          
s ohledem na návrh Komise,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé(1) vstoupila v platnost dnem  1. prosince 1997 .
          
          
(2) Článek 21 dohody o partnerství a spolupráci stanoví, že obchod s výrobky Evropského společenství uhlí a oceli (dále jen  ŤESUOť ) se řídí hlavou III uvedené dohody, s výjimkou článku 15 uvedené dohody, a ustanoveními dohody o množstevních ujednáních pro obchod s výrobky ESUO z oceli.
          
          
(3) Dne  9. července 2002  ESUO a vláda Ruské federace uzavřely dohodu o obchodu s některými výrobky z oceli(2) (dále jen  Ťdohodať ), která bylo jménem ESUO schválena rozhodnutím Komise 2002/603/ESUO(3).
          
          
(4) Platnost Smlouvy o ESUO uplynula dnem  23. července 2002  a Evropské společenství převzalo všechna práva a povinnosti sjednané ESUO.
          
          
(5) V souladu s čl. 10 odst. 2 dohody se strany dohodly, že by se v dohodě mělo pokračovat a měla by být zachována všechna práva a povinnosti stran i po tomto skončení platnosti.
          
          
(6) V souladu s čl. 2 odst. 4 dohody zahájily strany konzultace a dohodly se zvýšit množstevní limity stanovené v příloze II dohody, aby se přihlédlo k rozšíření Evropské unie. Strany se navíc dohodly, že zvýší množstevní limity také s ohledem na prohlášení č. 1 k dohodě o zřízení servisních středisek v Evropské unii ruskými hospodářskými subjekty. Tato zvýšení se stala předmětem nové dohody, která vstoupila v platnost dnem podpisu(4).
          
          
(7) Mimoto vláda Ruské federace v souladu s čl. 3 odst. 3 dohody požádala, aby byly v rámci povolených limitů pro každou skupinu výrobků převedeny určité objemy množstevních limitů, které nebyly během roku 2003 využity.
          
          
(8) Rozhodnutí Komise 2002/602/ESUO(5) by proto mělo být změněno,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V příloze IV rozhodnutí 2002/602/ESUO se množstevní limity stanovené pro rok 2004 nahrazují množstevními limity uvedenými v příloze tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  26. července 2004 .
          
  Za Radu
          
B.  Bot
          
  předseda
          
(1) Úř. věst. L 327, 28.11.1997, s. 3. Dohoda naposledy pozměněná dohodou mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 22).
          
(2) Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 55.
          
(3) Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 54.
          
(4) Viz strana 33 v tomto čísle Úředního věstníku.
          
(5) Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 38. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.