Nařízení Komise (ES) č. 1388/2004 ze dne 30. července 2004 upravující nařízení (EHS) č. 1915/83 o určitých podrobných prováděcích pravidlech týkajících se vedení účtů za účelem stanovení příjmů zemědělských statků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1388/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1388/2004 ze dne  30. července 2004  upravující nařízení (EHS) č. 1915/83 o určitých podrobných prováděcích pravidlech týkajících se vedení účtů za účelem stanovení příjmů zemědělských statků
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady č. 79/65/EHS z  15. června 1965  zřizující síť pro sběr účetních dat o příjmech a provozu zemědělských statků v Evropském hospodářském společenství(1) a zvláště na čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení,
          
vzhledem k tomu že:
          
(1) Podle článku 3 nařízení Komise (EHS) č. 1915/83(2) posílá styčná agentura výkazy ze statků Komisi v souladu s technickými podmínkami stanovenými v příloze III nařízení Komise (EHS) č. 2237/77 z  23. září 1977  na formuláři výkazů pro statky, který má být používán pro účely stanovení příjmů zemědělských statků(3). Pro jednoznačnost a jasnost je vhodné definovat moment, kdy mohou být výkazy ze statků považovány za odeslané Komisi s tím, že je nutno přihlédnout k tomu, že tyto technické podmínky se vyvíjí.
          
          
(2) Článek 3 nařízení (EHS) č. 1915/83 navíc stanovuje, že styčná agentura musí poslat Komisi všechny výkazy ze statků nejpozději devět měsíců od konce účetního roku, k němuž se vztahují. Je vhodné prodloužit tuto lhůtu pro účetní rok 2003, aby byl dán styčným agenturám čas na to, aby přizpůsobily organizaci své práce tak, aby respektovaly novou definici momentu, kdy výkazy ze statků mohou být považovány za odeslané Komisi.
          
          
(3) Nařízení (EHS) č. 1915/83 by tudíž mělo být v souladu s tímto změněno.
          
          
(4) Opatření stanovená v tomto Nařízení jsou v souladu s názorem Výboru Společenství pro datovou síť účetnictví statků,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Článek 3 nařízení (EHS) č. 1915/83 je nahrazen následujícím textem:
          
  ŤČlánek 3
          
Styčná agentura pošle Komisi výkazy ze statků zpracované ve formě ustanovené v příloze III k nařízení (EHS) č. 2237/77 nejpozději devět měsíců po ukončení účetního roku, k němuž se vztahují. Avšak pro účetní rok 2003 musí být výkazy ze statků zaslány Komisi nejpozději 14 měsíců po skončení účetního roku.
          
Výkazy ze statků budou považovány za poslané Komisi, když styčná agentura po zavedení dat do datového doručovacího a kontrolního systému Komise a po provedení následných počítačových kontrol, potvrdí, že data jsou připravena k načtení do databáze Komise.ť
          
          
Článek 2
          
Nařízení vstoupí v platnost sedmý den následující po jeho uveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení bude závazné jako celek a přímo použitelné ve všech členských zemích.
          
V Bruselu  30. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 660/2004 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 97).
          
(2) Úř. věst. L 190, 14.7.1983, s. 25.
          
(3) Úř. věst. L 263, 17.10.1977, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1837/2001 (Úř. věst. L 255, 24.9.2001, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.