Nařízení Komise (ES) č. 1389/2004 ze dne 30. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000 stanovující prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 týkající se společné organizace trhu s vínem, pokud jde o výrobní potenciál

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1389/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1389/2004 ze dne  30. července 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000 stanovující prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 týkající se společné organizace trhu s vínem, pokud jde o výrobní potenciál
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze  17. května 1999  týkající se společné organizace trhu s vínem(1), a zejména na čl. 80 písm. b) uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Na základě nařízení Komise(2) (ES) č. 1227/2000 byl odložen termín stanovený čl. 2 odst. 3 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1493/1999 pro derogaci odstavce 2 tohoto článku na  31. červenec 2004 . Aby bylo možné vyřešit poslední praktické problémy, je nutné tento termín znovu odložit. Ve skutečnosti vyžaduje provedení různých ustanovení týkajících se udělení derogace celou řadu důležitých administrativních úkolů, zvláště pak v oblasti kontroly a sankcí. Za účelem správného provedení těchto administrativních úkolů je tedy nutné definitivně odložit výše uvedený termín na  31. červenec 2005 .
          
          
(2) Je tedy nutné v tomto směru změnit nařízení (ES) č. 1227/2000.
          
          
(3) Opatření stanovená stávajícím nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V článku 2 nařízení (ES) č. 1227/2000 se nahrazuje odstavec 1a následujícím textem:
          
  Ť1 a Termín stanovený v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 se odkládá na  31. červenec 2005 .ť
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Je použitelné od  1. srpna 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  30. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen komise
          
(1) Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          
(2) Úř. věst. L 143, 16.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením (ES) č. 1841/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 58).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.