Nařízení Komise (ES) č. 1405/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se zamítají některé žádosti o licence na vývoz určitých mléčných výrobků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1405/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1405/2004 ze dne  2. srpna 2004 , kterým se zamítají některé žádosti o licence na vývoz určitých mléčných výrobků
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1),
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne  26. ledna 1999 , kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky(2), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
Trh některých mléčných výrobků vykazuje určitou nestabilitu. Je nutné zabránit spekulativním žádostem, které mohou vést k narušení hospodářské soutěže mezi provozovateli. Je vhodné zamítnout žádosti o licence na dotyčné produkty,
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Žádosti o licence na vývoz mléčných výrobků spadajících pod kód KN 0406, které byly podány  28. července 2004 , se zamítají.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  3. srpna 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  2. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
(2) Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1948/2003 (Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 13).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.