Nařízení Komise (ES) č. 1406/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu použitelného pro některé přímé podpory s rozhodnou skutečností 1. července 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1406/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1406/2004 ze dne  2. srpna 2004  o stanovení směnného kurzu použitelného pro některé přímé podpory s rozhodnou skutečností  1. července 2004
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne  15. prosince 1998  o agromonetární úpravě eura(1),
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne  22. prosince 1998  o prováděcích pravidlech k agromonetární úpravě eura v zemědělství(2), zejména čl. 4 odst. 3, druhá věta tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) V souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2808/98 rozhodná skutečnost směnného kurzu, který se použije pro podpory na hektar, je začátkem hospodářského roku, v jehož rámci se podpora přidělí. Pro platby na plochu za plodiny na orné půdě podle nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne  17. května 1999  o režimu podpor producentům některých plodin na orné půdě(3), na podporu luskovin na zrno podle nařízení Rady (ES) č. 1577/96 ze dne  30. července 1996  o zvláštním opatření pro některé luskoviny na zrno(4), a pro zvláštní prémii na kvalitu tvrdé pšenice, prémii na bílkovinné plodiny a prémii na mléčné výrobky stanovené v kapitolách 1, 2 a 7 hlavy IV nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne  29. září 2003 , kterým se stanovují společná pravidla k režimům přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky některých režimů podpor pro zemědělství(5), rozhodná skutečnost pro směnný kurz je tedy  1. červenec 2004 .
          
          
(2) V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2808/98 se směnný kurz, který se použije na podpory na hektar, rovná průměru vypočítanému poměrem ke směnnému kurzu použitelnému v měsíci před datem rozhodné skutečnosti.
          
          
(3) Článek 1 nařízení Komise (EHS) č. 1793/93 ze dne  30. června 1993  o rozhodné skutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient použitý v odvětví chmele(6) stanoví, že směnný kurz, který se použije pro podporu chmele podle čl. 12 nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne  26. července 1971  o společné organizaci trhu v odvětví chmele(7), se rovná průměru vypočítanému poměrem ke směnnému kurzu použitelnému v měsíci před 1. červencem roku sklizně.
          
          
(4) Je vhodné stanovit směnný kurz použitelný pro dané podpory podle průměru poměrem ke směnným kurzům použitelným v průběhu června 2004,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Směnné kurzy uvedené v příloze se použijí na uvedené částky, jejichž rozhodnou skutečností je  1. červenec 2004 :
          
a) platby na plochu na plodiny na orné půdě stanovené nařízením (ES) č. 1251/1999;
          
b) podporu luskovin na zrno stanovenou nařízením (ES) č. 1577/96;
          
c) zvláštní prémie na kvalitu tvrdé pšenice stanovené v kapitole 1 hlavy IV nařízení (ES) č. 1782/2003;
          
d) prémie na bílkovinné plodiny stanovené v kapitole 2 hlavy IV nařízení (ES) č. 1782/2003;
          
e) prémie na mléčné výrobky a dodatečné platby stanovené v kapitole 7 hlavy IV nařízení (ES) č. 1782/2003;
          
f) podporu chmele stanovenou v článku 12 nařízení (EHS) č. 1696/71.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení nabývá účinnosti v den vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  2. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          
(2) Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1250/2004 (Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 13).
          
(3) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          
(4) Úř. věst. L 206, 16.8.1996, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          
(5) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).
          
(6) Úř. věst. L 163, 6.7.1993, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1410/1999 (Úř. věst. L 164, 30.6.1999, s. 53).
          
(7) Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2320/2003 (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 18).
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.