Nařízení Komise (ES) č. 1408/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů některých elektronických vah (REWS) pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů pro dva vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1408/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1408/2004 ze dne  2. srpna 2004 , kterým se zahajuje přezkum, pro nového vývozce, nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů některých elektronických vah (REWS) pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky a o zrušení cla z dovozů pro dva vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96(1) ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství ( Ťzákladní nařízeníť ), a zejména na čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení,
          
po konzultaci s Poradním výborem,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
A. ŽÁDOSTI O PŘEZKUM
          
          
(1) Komise obdržela žádost o přezkum pro nového výrobce podle. čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podaly dvě spřízněné společnosti, Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd. a Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd. ( Ťžadatelť ). Žadatel je vyvážejícím výrobcem v Čínské lidové republice ( Ťdotčená zeměť ).
          
          
B. VÝROBEK
          
          
(2) Výrobkem, který je předmětem přezkumu, jsou elektronické váhy s maximální kapacitou vážení nepřevyšující 30 kg, určené k použití v maloobchodě, s digitálním displejem zobrazujícím hmotnost, cenu za jednotku a cenu, která má být zaplacena (se zařízením na tisk těchto údajů či bez něho), pocházející z dotčené země ( Ťdotčený výrobekť ) obvykle zařazené do kódů KN 84238150. Tento kód KN je uveden pouze pro informaci.
          
          
C. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          
          
(3) Stávající platná opatření představují konečná antidumpingová cla uložená nařízením Rady (ES) č. 2605/2000(2), podle kterého podléhají dovozy dotčeného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky do Společenství a vyrobeného žadatelem konečným antidumpingovým clům ve výši 30,7 %, s výjimkou několika jmenovitě uvedených společností, jež podléhají individuálním sazbám cla.
          
          
D. DŮVODY PRO PŘEZKUM
          
          
(4) Žadatel tvrdí, že podniká v podmínkách tržního hospodářství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, že v době trvání šetření, tj. od  1. září 1998  do  31. srpna 1999  (doba trvání původního šetření), ze kterého vycházelo šetření, jež vedlo k antidumpingovým opatřením, nevyvážel dotčený výrobek do Společenství, a není spřízněn se žádným z vyvážejících výrobců dotčeného výrobku, na které se vztahují výše uvedená antidumpingová opatření.
          
          
(5) Žadatel dále tvrdí, že dotčený výrobek začal do Společenství vyvážet po uplynutí doby trvání původního šetření.
          
          
E. POSTUP
          
          
(6) Známí dotčení výrobci ve Společenství byli o výše uvedené žádosti informováni a byla jim dána příležitost k vyjádření. Nebyly obdrženy žádné připomínky.
          
          
(7) Po přešetření dostupných důkazů dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k ospravedlnění zahájení přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení za účelem zjištění, zda žadatel podniká v podmínkách tržního hospodářství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení nebo případně zda žadatel splňuje kritéria pro stanovení individuálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení, a pokud ano, tak stanovení individuálního dumpingového rozpětí pro žadatele a, v případě zjištění dumpingu, úrovně cla, kterému by měly podléhat jeho dovozy dotčeného výrobku do Společenství.
          
          
a) Dotazníky
          
          
(8) S cílem získat informace, které považuje pro své šetření za nutné, Komise zašle žadateli dotazníky.
          
          
b) Shromažďování informací a pořádání slyšení
          
          
(9) Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise krom toho může zúčastněné strany vyslyšet, pokud o to písemně požádají a doloží, že pro takové slyšení mají zvláštní důvody.
          
          
c) Status země s tržním hospodářstvím
          
          
(10) V případě, že žadatel poskytne dostatečné důkazy o tom, že podniká v podmínkách tržního hospodářství, tj. splňuje kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, stanoví se běžná hodnota v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení. Za tímto účelem musejí být ve specifické lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení předloženy opodstatněné žádosti. Komise zašle formuláře žádostí žadateli i orgánům Čínské lidové republiky.
          
          
d) Výběr země s tržním hospodářstvím
          
          
(11) V případě, že žadateli není status země s tržním hospodářstvím udělen, ale splňuje požadavky pro stanovení individuálního cla v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení, použije se za účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení vhodná země s tržním hospodářstvím. Komise hodlá za vhodnou zemi s tržním hospodářstvím za tímto účelem zvolit Indonésii, která již byla použita v průběhu šetření, jež vedlo k uložení stávajících opatření na dovozy dotčeného výrobku z Čínské lidové republiky. Zúčastněné strany se vyzývají, aby ve specifické lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení vyjádřily své připomínky ke vhodnosti této volby.
          
          
(12) Dále v případě, že je žadateli udělen status země s tržním hospodářstvím, může Komise rovněž použít, je-li to nutné, zjištění týkající se běžné hodnoty stanovené ve vhodné zemi s tržním hospodářstvím, např. pro účely nahrazení nespolehlivých údajů o nákladech či cenách v Čínské lidové republice, jež jsou třeba ke stanovení běžné hodnoty, nejsou-li v Čínské lidové republice k dispozici spolehlivé vyžadované údaje. Komise pro tento účel hodlá použít Indonésii.
          
          
F. ZRUŠENÍ PLATNÉHO CLA A CELNÍ EVIDENCE DOVOZŮ
          
          
(13) Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení by měla být zrušena platná antidumpingová cla, pokud jde o dovozy dotčených výrobků, které žadatel vyrábí. Zároveň by takové dovozy měly podléhat celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby byla zajištěna možnost zpětného uvalení antidumpingových cel ode dne zahájení přezkumu, pokud by tento přezkum vedl ke zjištění dumpingu u žadatele. Částku možného budoucího celního dluhu žadatele nelze v tomto stádiu řízení určit.
          
          
G. LHŮTY
          
          
(14) V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:
          
mohou zúčastněné strany samy kontaktovat Komisi, zaslat písemně svá stanoviska, odpovědi na dotazník uvedený v bodu 8 odůvodnění tohoto nařízení, nebo poskytnout další informace, které by měly být při šetření vzaty v úvahu,
          
mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi o slyšení,
          
mohou zúčastněné strany vyjádřit své připomínky ke vhodnosti Indonésie, která bude v případě, že žadateli nebude udělen status země s tržním hospodářstvím, zvolena za zemi s tržním hospodářstvím za účelem stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou,
          
by žadatel měl předložit řádně opodstatněné žádosti o uplatnění statusu země s tržním hospodářstvím.
          
          
          
H. ODMÍTÁNÍ SPOLUPRÁCE
          
          
(15) V případech, kdy jakákoli zúčastněná strana odmítá ve stanovených lhůtách poskytnout přístup k nezbytným informacím nebo je jiným způsobem neposkytuje či značně zabraňuje šetření, lze podle článku 18 základního nařízení ke zjištěním, ať již pozitivním či negativním, dospět na základě dostupných údajů.
          
          
(16) Je-li zjištěno, že jakákoli zúčastněná strana předložila nesprávné či zavádějící informace, nebere se na takové informace ohled, a podle článku 18 základního nařízení se proto mohou použít dostupné údaje. Pokud jakákoli zúčastněná strana nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může být výsledek pro dotčenou stranu méně příznivý, než kdyby spolupracovala,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Podle čl. 11 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 384/96 se zahajuje přezkum nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 s cílem zjistit, zda a do jaké míry by měly dovozy elektronických vah s maximální kapacitou vážení nepřevyšující 30 kg, určené k použití v maloobchodě, s digitálním displejem zobrazujícím hmotnost, cenu za jednotku a cenu, která má být zaplacena (se zařízením na tisk těchto údajů či bez něho), spadajících pod kód KN ex84238150 (TARIC kód 8423815010), pocházejících z Čínské lidové republiky a vyráběných společností Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd. a Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd., podléhat antidumpingovému clu uloženému nařízením (ES) č. 2605/2000.
          
Článek 2
          
Antidumpingová cla uložená nařízením Rady (ES) č. 2605/2000 se zrušují, pokud jde o dovozy uvedené v článku 1 tohoto nařízení (dodatkový kód TARIC A561).
          
Článek 3
          
Celním orgánům se podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 ukládá, aby podnikly vhodné kroky k vedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení. Celní evidence končí devět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.
          
Článek 4
          
1. Má-li být při šetření brán ohled na námitky zúčastněných stran, musejí tyto strany kontaktovat Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoli jiné informace do 40 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v  Úředním věstníku Evropské unie , nebylo-li specifikováno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny práv v rámci daného postupu, jež jsou vymezena nařízením Rady (ES) č. 384/96, závisí na tom, zda daná strana kontaktovala Komisi ve výše uvedené lhůtě.
          
Zúčastněné strany mohou Komisi ve stejné lhůtě 40 dnů požádat o slyšení.
          
2. Strany účastnící se šetření mohou chtít vyjádřit své připomínky ke vhodnosti Indonésie, která bude zvolena za zemi s tržním hospodářstvím pro účely stanovení běžné hodnoty v souvislosti s Čínskou lidovou republikou. Komise musí připomínky obdržet do 10 dnů ode dne, kdy toto nařízení vstoupí v platnost.
          
3. Náležitě opodstatněné žádosti o uplatnění statusu země s tržním hospodářstvím musí Komise obdržet do 15 dnů ode dne, kdy toto nařízení vstoupí v platnost.
          
4. Veškeré informace a žádosti zúčastněných stran musejí být předloženy písemně (nikoli v elektronickém formátu, není-li specifikováno jinak) a musejí uvádět název, adresu, e-mailovou adresu, telefonní, faxová a/nebo telexová čísla zúčastněné strany). Veškeré písemně předložené informace, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědi na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují na bázi důvěrnosti, se označí poznámkou  Vyhrazené (3) a v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 je doprovází verze, která není důvěrná a je označena poznámkou  ŤPRO KONTROLU ZE STRANY ZÚČASTNĚNÝCH STRANť .
          
Jakékoli informace související s touto záležitostí a/nebo žádost o slyšení je třeba zaslat na tuto adresu:
          
European Commission
          
Directorate General for Trade
          
Directorate B
          
J-79 5/16
          
B-1049 Brussels
          
Fax (32-2) 295 65 05
          
Telex COMEU B 21877
          
          
Článek 5
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  2. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Pascal  Lamy
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1, naposledy pozměněno nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          
(2) Úř. věst. L 301, 30.11.2000, s. 42.
          
(3) Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 nařízení (ES) č. 384/96 a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.