Nařízení Komise (ES) č. 1409/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2003 o prováděcích pravidlech k dovozu třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod na hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1409/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1409/2004 ze dne  2. srpna 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2003 o prováděcích pravidlech k dovozu třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod na hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne  19. června 2001  o společné organizaci trhu v odvětví cukru(1), a zejména čl. 22 odst. 2 tohoto nařízení, čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení, čl. 38 odst. 6 tohoto nařízení, čl. 39 odst. 6 tohoto nařízení, a čl. 41 druhý pododstavec tohoto nařízení,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1095/96 ze dne  18. června 1996  o provádění koncesí uvedených v seznamu CXL, který byl vypracován na základě závěrů z jednání podle čl. XXIV:6 GATT(2) a zejména článek 1 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Zkušenost z prvních měsíců použití nařízení Komise (ES) č. 1159/2003(3) ukázala, že je vhodné zlepšit některé řídící postupy stanovené v uvedeném nařízení.
          
          
(2) Aby byly co nejlépe dodrženy povinnosti stanovené Protokolem č. 3 o cukru AKT (Africké, karibské a tichomořské země) v příloze V dohody o partnerství AKT-ES podepsané v Cotonou dne  23. června 2000 (4) a dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o třtinovém cukru(5), je třeba změnit ustanovení o výši záruk, které se vztahují na licence, a záruk, které se týkají začátku dodacího období.
          
          
(3) Pro účinnou správu dovozů provedených v rámci daných kvót nebo dohod je třeba vytvořit mechanismus, který bude stimulovat subjekty k rychlému vrácení nepoužitých licencí vydávajícímu orgánu, aby z nich nepoužitá množství mohla být opětovně využita.
          
          
(4) Dále je třeba s týdenním rozvržením stanovit opatření, která Komisi umožní účtovat záznamy týkající se vydaných licencí a také informovat zúčastněné členské státy a subjekty o situaci každé kvóty nebo dodací povinnosti.
          
          
(5) Je třeba následně změnit nařízení (ES) č. 1159/2003.
          
          
(6) Opatření přijatá v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem řídícího výboru pro cukr,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Nařízení (ES) č. 1159/2003 se mění takto:
          
1. V článku 2 se přidává písmeno k):
          
  Ťk)  Ťpracovní denť , pracovní den Komiseť .
          
          
2. Článek 4 se mění takto:
          
a) Odstavec 2 se nahrazuje textem, který zní:
          
  Ť2. Záruka vztahující se na licence, na 100 kg cukru uvedené v políčku 17 na licenci, představuje:
          
0,30 EUR za speciální preferenční cukr a koncesní cukr CXL,
          
2 EUR za preferenční cukr AKT-Indie.ť
          
          
          
b) V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje textem, který zní:
          
  ŤOdchylně od prvního pododstavce, pokud se dosáhne omezení dodací povinnosti pro preferenční cukr AKT-Indie v rámci dodacího období do jedné z vývozních zemí, pak žádosti o licence týkající se následujícího dodacího období pro tuto zemi mohou být předloženy osm týdnů před prvním dnem daného hospodářského roku.ť
          
          
c) Odstavce 5 a 6 se vkládají:
          
  Ť5. Odchylně od čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000:
          
a) pokud je licence vrácena vydávajícímu orgánu během prvních šedesáti dnů jeho platnosti, získaná záruka je snížena o 50 %;
          
b) pokud je licence vrácena vydávajícímu orgánu od šedesátého prvního dne své platnosti do patnáctého dne po vypršení jeho platnosti, získaná záruka je snížena o 25 %.
          
          
6. Aniž by byla dotčena množstevní omezení dodací povinnosti stanovené v článku 9 a kvót stanovených v článku 16 a 22, množství uvedená na těchto vrácených licencích podle odstavce 5 mohou být znovu přiznána. Členské státy oznámí Komisi spolu s týdenním množstvím podle čl. 5 odst. 1 i množství, na něž byly licence vráceny od data jejich předešlého oznámení.ť
          
          
          
3. Článek 5 se nahrazuje textem, který zní:
          
  ŤČlánek 5
          
1. Žádosti o dovozní licence mohou být předloženy každý týden od pondělí do pátku. Tyto žádosti musejí uvádět i dodací rok nebo období, na něž se vztahují. Nejpozději první pracovní den následujícího týdne členské státy oznámí Komisi množství bílého cukru nebo surového cukru, případně vyjádřené ekvivalentně k bílému cukru, pro něž byly podány žádosti o dovozní licenci během předešlého týdne, s upřesněním daného hospodářského roku a množství za každou zemi původu.
          
2. Komise každý týden účtuje množství, na něž byly požádány dovozní licence.
          
3. Pokud žádosti o licence dosáhnou nebo přesáhnou množství dodací povinnosti pro danou zemi podle článku 9 na preferenční cukr AKT-Indie, nebo pro danou kvótu pro speciální preferenční cukr nebo koncesní cukr CXL, Komise omezí vydání požadovaných licencí poměrně k disponibilnímu množství a/nebo informuje členské státy, že daný limit byl dosažen.
          
4. Pokud účtování stanovené v odstavci 2 prokáže, že množství cukru je ještě disponibilní pro dodací povinnost preferenčního cukru AKT-Indie nebo pro kvóty speciálního preferenčního cukru nebo koncesního cukru CXL, pro něž byly limity dosaženy, Komise informuje členské státy, že daný limit není ještě dosažen.
          
5. Licence jsou vydány třetí pracovní den po dni sdělení podle odstavce 1, pokud Komise v této lhůtě nepřijme opatření stanovená v odstavci 3.
          
6. Spolu se sdělením stanoveným v odstavci 1 sdělí členské státy Komisi množství cukru, na něž byly vydány dovozní licence během předešlého týdne, a to zvlášť pro každou kvótu nebo dodací povinnost a pro každou zemi původuť .
          
          
4. V čl. 7 bod 1 písm. a) se zrušuje.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení nabývá účinnosti třetí den po dni vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  2. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004, (Úř. věst. L 6, 10.1.2004 s. 16).
          
(2) Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          
(3) Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 96/2004 (Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 3).
          
(4) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
          
(5) Úř. věst. L 190, 23.7.1975, s. 36.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.