Nařízení Komise (ES) č. 1409/2004 ze dne 2. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2003 o prováděcích pravidlech k dovozu třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod na hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1410/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1410/2004 ze dne  2. srpna 2004 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 o zahájení stálého nabídkového řízení na vývoz žita drženého německou intervenční agenturou
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu v odvětví obilovin(1), zejména článek 6 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) nařízení Komise (ES) č. 1185/2004(2) zahájilo stálé nabídkové řízení na vývoz 1000000 tun žita drženého německou intervenční agenturou,
          
          
(2) nabídkové řízení bylo zahájeno pro vývozy do všech třetích zemí, proto zjednodušit postup uvolnění vývozní záruky,
          
          
(3) Při současné situaci na trhu změnit stálé nabídkové řízení, aby se přihlédlo k nejstarším dostupným zásobám žita,
          
          
(4) upravit následně nařízení (ES) č. 1185/2004,
          
          
(5) opatření přijatá v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem řídícího výboru pro obiloviny;
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Nařízení (ES) č. 1185/2004 se mění takto:
          
1. V článku 8, druhý a třetí pododstavec odstavce 2 a odstavce 3 se zrušují.
          
2. Příloha I se nahrazuje textem, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení nabývá účinnosti v den svého vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Bod 1 článku 1 se použije od  1. července 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  2. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          
(2) Úř. věst. L 227, 26.6.2004, s. 11.
          
PŘÍLOHA
          
          
          
PŘÍLOHA I


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.