Nařízení Rady (ES) č. 1412/2004 ze dne 3. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1412/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1412/2004 ze dne  3. srpna 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj 2004/553/SZBP ze dne  19. července 2004 , kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku(1),
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1210/2003(2) uděluje v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1483(2003) pro některé irácké finanční prostředky a druhy zboží určité imunity ze soudních řízení a opatření pro výkon rozhodnutí, které se použijí do  31. prosince 2007 .
          
          (2) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1546(2004) stanoví, že imunity použitelné na irácký vývoz ropy a na Fond rozvoje pro Irák se nemají vztahovat na pravomocná rozhodnutí vyplývající ze smluvních závazků uzavřených Irákem po  30. červnu 2004 .
          
          (3) Dne  28. června 2004  zanikla Koaliční prozatímní správa a Irák znovu nabyl plné svrchovanosti.
          
          (4) Společný postoj 2004/533/SZBP mění odpovídající ustanovení společného postoje 2003/495/CFSP o Iráku tak, aby bylo uvedeno do souladu s rezolucí 1546(2004).
          
          (5) Nařízení (ES) č. 1210/2003 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 10 nařízení (ES) č. 1210/2003 se doplňuje nový odstavec, který zní:
           Ť3. Ustanovení odst. 1 písm. a), b) a d) se nevztahují na soudní řízení týkající se smluvních závazků uzavřených Irákem, včetně zejména jeho prozatímní vládou, Iráckou centrální bankou a Fondem rozvoje pro Irák, po  30. červnu 2004  ani na žádná pravomocná rozhodnutí vyplývající z těchto smluvních závazků.ť
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  3. srpna 2004 .
           Za Radu
          B.  Bot
           předseda
          (1) Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 32.
          (2) Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1086/2004 (Úř. věst. L 207, 10.6.2004, s. 10).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.